انواع فشار در سیالات

فشار در یک سیال به دو صورت استاتیکی و دینامیکی دسته‌بندی می‌شوند و به مجموع این دو فشار، فشار کل گفته می‌شود.

انواع فشار در سیالات

فشار در یك سیال به دو صورت استاتیكی و دینامیكی دسته‌بندی می‌شوند و به مجموع این دو فشار، فشار كل گفته می‌شود.

فشار استاتیكی: 

    به فشاری گفته می‌شود كه بر روی جدار فضای عبوری سیال وارد می‌شود.

فشار دینامیكی:

    به میزان فشار سرعت سیال عبوری گفته می‌شود.


مثال: فشار استاتیكی در كدام مورد بیش‌تر است؟

١-  عبور یك جریان با دبی ٢ لیتر در ثانیه از یك مقطع به قطر ٥ اینچ

٢-  عبور یك جریان با دبی ٢ لیتر در ثانیه از یك مقطع به قطر ٣ اینچ


نكته:  فشار كل در هر دو گزینه یكسان است.

جواب: با نگاه به گزینه ها متوجه می‌شویم كه هر دو دارای دبی و فشار كل مساوی هستند، تنها تفاوت در اندازه قطر مقطع است. طبق فرمول :   Q=AV

به صورتی كه Q برابر دبی، A  مساحت سطح مقطع و V برابر سرعت باشد، در صورتی كه دبی ثابت باشد، هر چه مساحت سطح كم‌تر شود، سرعت افزایش می‌یابد تا دبی ثابت بماند.

در نتیجه هرچه سطح مقطع كوچك‌تر باشد، فشار دینامیكی آن بیش‌تر شده و سبب كاهش فشار استاتیكی می‌گردد.

برای اندازه گیری فشار استاتیكی در یك لوله، فشار سنج بر روی جداره لوله نصب می‌گردد.

برای اندازه گیری فشار كل، لوله فشارسنج در وسط مقطع لوله قرار می‌گیرد.

برای محاسبه میزان فشار دینامیكی حاصل، فشار كل از فشار استاتیكی كم می‌شود.

5/28/2023 6:00:51 AM