کنکوری‌ها : چرا باید در پاییز زوج درس‌ها را بخوانیم؟

در تابستان،درس‌های سوم را امتحان دادید.در پاییز،از زوج درس ها،سال دوم را انتخاب کنید و امتحان بدهید.از زمستان به بعد،دوباره درس‌های سوم را مطالعه کنید، می‌شود:سوم،دوم،سوم یعنی دو بارسوم و یک بار دوم

کنکوری‌ها : چرا باید در پاییز زوج درس‌ها را بخوانیم؟

        از بین زوج درس ها کدام را انتخاب می کنید؟

        دانش آموزان قدیمی جواب دهند(ثبت نام از اول تابستان)

         در تابستان،درس های سوم را امتحان دادید.در پاییز،از زوج درس ها،سال دوم را انتخاب کنید

          و امتحان بدهید.از زمستان به بعد،دوباره درس های سوم را مطالعه کنید،می شود:سوم،دوم،سوم

          یعنی دو بار سوم و یک بار دوم


271- شما زوج درس ها را چه طور انتخاب خواهید کرد؟

1) در همه ی درس ها، فقط  دوم                                                                    

 2) در بیش تر درس ها،دوم  و  در یکی دو درس هم سوم                               

 3)در بیش تر درس ها،سوم  و  در یکی دو درس هم دوم        

                        

4) در همه ی درس ها، فقط  سوم  

      دانش آموزان جدید جواب دهند(ثبت نام جدید)

      می توانید در پاییز از بین زوج درس ها،درس های سوم را انتخاب کنید،در زمستان

      درس های دوم را انتخاب   کنید.


272- شما زوج درس ها را چه طور انتخاب خواهید کرد؟

1) در همه ی درس ها، فقط  دوم                                                                    

2) در بیش تر درس ها،دوم  و  در یکی دو درس هم سوم 

3) در بیش تر درس ها،سوم  و  در یکی دو درس هم دوم                                

4) در همه ی درس ها، فقط  سوم  


      انتخاب زوج درس ها

273- منطق شما برای انتخاب درس از بین زوج درس ها چیست؟

1) درسی را که مهم تر است  در پاییز انتخاب می کنم.                      

2) درسی را که مسلط نیستم  در پاییز انتخاب می کنم.

3) چون در تابستان سوم را خوانده ام، درس های سال دوم را انتخاب می کنم.

4) ترجیح می دهم به ترتیب انتخاب کنم یعنی در پاییز دوم  و  در زمستان  سوم


      چند برنامه ای نباشید.آشفته می شوید                                                                                                     

 274- یک برنامه ای هستید یا چند برنامه ای؟در چند نوع آزمون شرکت می کنید؟

1) فقط در آزمون های برنامه ای کانون بدون غیبت                                            

2) فقط در آزمون های برنامه ای کانون شاید با یکی دو غیبت                           

3) حداکثر در سه یا چهار آزمون آزمایشی یک موسسه هم شرکت می کنم.                                

4) در بیش از پنج آزمون دیگر هم شرکت می کنم.  


                                                                  طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                        تنظیم :نسترن توکلی


نسترن توکلی
ارسال شده توسط : نسترن توکلی
6/9/2023 2:35:41 AM
Menu