نظر شما:بهترین کتاب کمک آموزشی

کتاب کانون همه‌ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می‌شود و همه مطالب پوشش داده می‌شوند.کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال‌ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.

نظر شما:بهترین کتاب کمک آموزشی

زیست،شیمی:کدام درس؟

273- در کدام یک از دو درس زیر،بهترین کتاب کمک آموزشی که به شما کمک کرده است،کتاب کانون است؟

1) زیست              

 2) شیمی                   

3) هردو                

4) هیچ کدام

 274- اگر پاسختان به سوال بالا مثبت است،ویژگی ممتاز کتاب کانون را چه می دانید؟

1) ابتدا منبع دیگری داشتم پس از مطالعه ی کتاب کانون پیشرفتم بیش تر شد.     

2) کتاب دیگری ندارم.کتاب کانون سبب پیشرفت بیش تر من در امتحانات شد.                 

3) کتاب کانون همه ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می شود و همه ی مطالب پوشش داده می شوند.      

4) کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.

ریاضی،فیزیک:کدام درس؟

275- در کدام یک از دو درس زیر،بهترین کتاب کمک آموزشی که به شما کمک کرده است،کتاب کانون است؟

1) ریاضی              

2) فیزیک                   

3) هردو                

4) هیچ کدام

276-اگر پاسختان به سوال بالا مثبت است،ویژگی ممتاز کتاب کانون را چه می دانید؟

1) ابتدا منبع دیگری داشتم پس از مطالعه ی کتاب کانون پیشرفتم بیش تر شد.     

2) کتاب دیگری ندارم.کتاب کانون سبب پیشرفت بیش تر من در امتحانات شد.                 

3) کتاب کانون همه ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می شود و همه ی مطالب پوشش داده می شوند.      

4) کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.                    

عربی اختصاصی،فلسفه:کدام درس؟

277- در کدام یک از دو درس زیر،بهترین کتاب کمک آموزشی که به شما کمک کرده است،کتاب کانون است؟

1) عربی اختصاصی              

2) فلسفه                   

3) هردو                

4) هیچ کدام

278-اگر پاسختان به سوال بالا مثبت است،ویژگی ممتاز کتاب کانون را چه می دانید؟

1) ابتدا منبع دیگری داشتم پس از مطالعه ی کتاب کانون پیشرفتم بیش تر شد.     

2) کتاب دیگری ندارم.کتاب کانون سبب پیشرفت بیش تر من در امتحانات شد.                 

3) کتاب کانون همه ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می شود و همه ی مطالب پوشش داده می شوند.      

4) کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.                    

ادبیات،دین و زندگی:کدام درس؟

279- در کدام یک از دو درس زیر،بهترین کتاب کمک آموزشی که به شما کمک کرده است،کتاب کانون است؟

1) ادبیات                                

2) دین و زندگی            

3) هردو              

4) هیچ کدام

280- اگر پاسختان به سوال بالا مثبت است،ویژگی ممتاز کتاب کانون را چه می دانید؟

1) ابتدا منبع دیگری داشتم پس از مطالعه ی کتاب کانون پیشرفتم بیش تر شد.                              

2) کتاب دیگری ندارم.کتاب کانون سبب پیشرفت بیش تر من در امتحانات شد.                 

3) کتاب کانون همه ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می شود و همه ی مطالب پوشش داده می شوند.                                  

4) کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.

 عربـی،زبان انگلیسی:کدام درس؟

281-در کدام یک از دو درس زیر،بهترین کتاب کمک آموزشی که به شما کمک کرده است،کتاب کانون است؟

1) عربی                              

2) زبان انگلیسی                

3) هردو                

4) هیچ کدام

282- اگر پاسختان به سوال بالا مثبت است،ویژگی ممتاز کتاب کانون را چه می دانید؟

1) ابتدا منبع دیگری داشتم پس از مطالعه ی کتاب کانون پیشرفتم بیش تر شد.                               2) کتاب دیگری ندارم.کتاب کانون سبب پیشرفت بیش تر من در امتحانات شد.                 

3) کتاب کانون همه ی تیپ ها(انواع)سوالات را شامل می شود و همه ی مطالب پوشش داده می شوند.                                  

4) کتاب کانون مطالب اضافی ندارد.سوال ها دقیق و به اندازه انتخاب شده اند،حجم کتاب مناسب است.


6/1/2023 1:03:28 PM
Menu