منطق سه آزمون آینده : 20 آذر ،4 دی، 25 دی (آزمون‌های بی بهانه)

ویژگی ممتاز آزمون آینده(4 دی) معمولا به فصل‌های پایانی کم توجهی می‌شود اما در این آزمون روی فصل‌های پایانی تمرکز خواهیم کرد.

منطق سه آزمون آینده : 20 آذر ،4 دی، 25 دی (آزمون‌های بی بهانه)

منطق برنامه ی آزمون ها: 20 آذر،4 دی ، 25 دی


آزمون 20 آذر:پنج هشتم مباحث(دوره ی میان ترم)

آزمون 4 دی :دو هشتم مستقل(تمرکز روی فصل های آخر)

آزمون 25 دی:کل مباحث(در پایان امتحان های نیم سال اول)


272- آيا با منطق برنامه‌ي اين سه آزمون موافق هستيد؟  

1) کاملا موافقم.                                        

2) موافقم                                        

3) تا حدودی موافقم.                                         

4) موافق نیستم.


ویژگی ممتاز آزمون آینده(4 دی)

معمولا به فصل های پایانی کم توجهی می شود اما در این آزمون روی فصل های پایانی تمرکز خواهیم کرد. 

273- آیا شما با منطق این آزمون(یعنی تمرکز روی  ماقبل آخر)موافق هستید؟

1) کاملا موافقم(سبب توزیع متعادل وقت روی فصل های مختلف می شود)              

2) موافقم

3) نظری ندارم

4) مخالفم  

                                                                                                                                   

یک هشتم پایانی را نپرسیده ایم(می دانید چرا؟)

 هدف اصلی ما ایجاد نظم ذهنی و آرامش برای شماست.به همین دلیل برنامه ی آزمون همواره اندکی از برنامه ی مدرسه

عقب تر است. در آزمون بعدی(4 دی) که درست قبل از شروع امتحان های مدرسه است  پایانـی را جزو برنامـه قرار نداده-

 ایم.پس از امتحان ها،در 25دی (در آزمون بی بهانه) پایانی را می پرسیم.

274-    مهم ترین فایده ی این شیوه برای دانش آموزان کدام است؟

1) ایجاد آرامش                                                                                           

2) ایجاد نظم ذهنی

3) تنظیم سرعت متعادل و پیشروی متعادل                                                

4) با این منطق برنامه ی راهبردی موافق نیستم.

6/1/2023 6:57:30 PM
Menu