نظر شما : دوره امتحانات ، دوران انتقالی و جمع بندی

آیا می‌رسم درس هایم را تمام کنم؟! پاسخ این است:بله ،می توانید.اگر به منطق برنامه‌ی آزمون‌های بعدی توجه کنید مطمئن خواهید شد وآرامش بیش تریپیدا خواهید کرد.

نظر شما : دوره امتحانات ، دوران انتقالی و جمع بندی


در قسمت نظرات با دوستانتان گفتگو کنید:


یک سوال فراشناختی براي دانش‌آموزان

261- آیا  در دوره ی امتحانات پایان سال می توانید مطالعه برای امتحانات را با مطالعه برای کنکور به خوبی تلفیق کنید؟

1) بله،کاملا

2) بله تا حدودی

3) این موضوع مساله ی من نیست.

4) مشکل دارم و نیاز به مشاوره ی پشتیبان دارم.


 آیا می رسم درس هایم را تمام کنم؟!

پاسخ این است:بله ،می توانید.اگر به منطق برنامه ی آزمون های بعدی توجه کنید مطمئن خواهید شد وآرامش بیش تریپیدا خواهید کرد.

آزمون امروز(22 اردیبهشت):دوره ی پیش 2

آزمون های 12 خرداد،19 خرداد و 9 تیر:آزمون های جامع برای دوران جمع بندی(با روش سه روز یک بار)

262- آيا شما با این برنامه ریزی موافق هستید؟

1) بله،این برنامه را اجرا خواهم کرد تا به شرایط مطلوب برسم.                    

2) بله،این برنامه را اجرا خواهم کرد.

3) بله،برنامه ی خوبی است اما مطمئن نیستم که اجرا کنم.                            

4) این برنامه،برنامه ی خوبی نیست.


دوره ی انتقالی چیست؟

263- آیا دوره ی انتقالی(در بین پروژه ی هفتم و قبل از پروژه ی هشتم)می دانید چیست؟

1) بله

2) خیر


دوره ی انتقالی:چند روز؟

264- دوره ی انتقالی برای شما چند روز است؟

1) برای من دوره ی انتقالی بیش از سه روز خواهد بود.

2) دوره ی انتقالی برای من کم تر از سه روز خواهد بود.

3) من بلافاصله پس از امتحانات پایان سال دوران جمع بندی را شروع می کنم و به دوران انتقالی نیاز ندارم.

4) من بلافاصله پس از آزمون امروز(22 اردیبهشت)دوران جمع بندی را شروع می کنم و به دوران انتقالی نیاز ندارم.


 دوره ی انتقالی:چند مبحث؟

دوره ی انتقالی یک فاصله ی سه روزه تا 10 روزه است که از فردا شروع می شود.شما در این دوره یکی دو درس یا چند مبحث

را که خوب نخوانده اید،مطالعه می کنید.

265- شما چند مبحث را خوب نخوانده اید یا اصلا نخوانده اید و در دوره ی انتقالی می خوانید؟

1) یک یا دو مبحث

2) سه یا چهار مبحث

3) پنج یا شش مبحث

4) من به دوره ی انتقالی نیاز ندارم و بلافاصله دوره ی جمع بندی را شروع می کنم.


مزیت های روش سه روز یک بار 

بقچه ای خواندن یعنی این که یک کتاب را کامل بخوانید و تمام کنید،سپس به سراغ کتاب بعد بروید.در روش سه روز یک بار،

در هر سه روز تمام درس ها را می خوانید(البته قسمت هایی را که خودتان انتخاب می کنید)

266- مهم ترین مزیت روش سه روز يك بار چیست؟

1) هر درس را حداقل 6  بار دوره می کنم.                                                   

2) مطمئنم که می توانم همه ی درس ها را دوره کنم.

3) وقتم را صرف قسمت های مهم تر می کنم و به قسمت های فرعی و آن چه تاکنون نخوانده ام،کم تر می پردازم.              

4) با روش سه روز يك بار موافق نیستم و روش بقچه ای را ترجیح می دهم و می خواهم پس از این که هر درسرا خوب و کامل خواندم،به سراغ کتاب و درس بعدی بروم.

  


6/1/2023 12:23:38 PM
Menu