توقف ممنوع! - روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن

روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن از دیدگاه دانش آموزان و رتبه‌های برتر ...روش‌های آزمون دادن را خدمتتون عرض میکنم گام اول هدف گذاری چند از 10 میباشد و ...

توقف ممنوع! - روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن

" توقف ممنوع! " به بررسی کامنت های مشاوره ای سایت کانون می پردازد ...

روش ها و تکنیک های آزمون دادن از دیدگاه دانش آموزان و رتبه های برتر ...محدثه ملک محمدی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه شهیدبهشتی :

 روش‌های آزمون دادن را خدمتتون عرض میکنم گاماول هدف گذاری چند از ۱۰ میباشد یعنی اینکه شما از هر ۱۰ سوال به چند تا از تست‌هامیخواهید پاسخ بدهید برای تعیین ان شما برای هر ازمون ۲ بار هدف گذاری میکنید یکیروز جمعه بعد از ازمون قبلی که میخواهید برنامه ریزی کنید برای ۲ هفته اینده یکیهم شب قبل از ازمون که با توجه به کاری که در ۲ هفته انجام دادید درصد هایی کههنگام تست زدن هر فصل محاسبه کردید آزمون غیر حضوری و... هدف گذاری میکنید مثلا شما در درس زیست مبحث ازمون تست هایی کهدر منزل زدید درصد گرفتید ۷۰ ٪ زده بودید یعنی به طور میانگین از هر ۱۰ سوال به ۷تا پاسخ صحیح دادید در ازمون غیر حضوری هم مثلا ۶۵ ٪ زدید پس با توجه به کاری کهدر این ۲ هفته انجام دادید شما نمیتوانید از خودتان درصد ۸۰ توقع داشته باشید شمابین ۶ الی ۷ تا از هر ۱۰ سوال در ارزیابی‌های منزل توانستید پاسخگو باشیدحداقل ان را برای ازمون خود در نظربگیرید مثلا در ابن مثال شما برای زیست ازمون فردای خود ۶ تا از ۱۰ تا سوال در نظرمیگیرید که باید پاسخ صحیح بدهید....

همینطور برای تمام دروس دیگر شبازمون هدف گذاری چند ۱۰ واقعی و حداقل خود را انجام میدهید اون هدف گذاری اولیه همکه گفتم برای این هست شما برای ازمون بعد با توجه به نتیجه این دفعه میتوانید هدفگذاری کنید یک  درس تخصصی پ یک درس عمومیرا حداقل یکی از ۱۰ تا در ان درس پیشرفت کنید و بقیه دروس را همان طور حداقل حفظکنید و بر این اساس تلاش بیشتری برای ان دو درس انجام بدهید بازهم شب قبل از ازمونبررسی کنید ایا به همه اون هدفگذاری هایی که انجام دادید رسیدید یا خیر اگر نیازبه اصلاح دارند اصلاح کنید پس شما سر جلسه ازمون میدانید که قرار نیست به تمامسوالات پاسخ بدهید پس اگر سوالی سخت بود میتوانید ان را جواب ندهید این خیلی مهمهکه یک دانش آموز این اصل رو باور کنه سر جلسه از قبل زمان‌ها را داشته باشیدبدانید وقت هر درس چقدر میباشد زمان هیچ درسی به درس دیگر نمیدهید چون تمام دروسدر نتیجه ازمون شما مهم هستند فقط درس زمین که میتوانید با توجه به هدفی که داریدکل زمان یا بخشی از ان را به دروس اختصاصی خود ان هم در پایان ازمون با توجه بهاینکه کدام بک از  دروس تخصصی را اگربرگردید بهتر و سریعتر میتوانید چند از ۱۰ خود را ارتقاء بدهید و بهترین نتیجهحاصل میشود بازگردید. اما بریم سراغ یک کار بسیار مهم سعی کنید در جلسه آزمونسوالات را دسته بندی کنید سوالاتی را که اصلا نمیدانید یا به خاطر اینکه مباحث رامطالعه نکردید یا سطحی مطالعه کردید یا انواع تست‌های لازم و کافی برای تسلط ویادگیری بخش مربوطه حل نکردید ، یا در آن لحظه خواندن سوال ایده خاصیبه ذهنتان نمیرسد برای حل سوال و سوالات برای شما گنگ هستند - ( منفی) قرار دهیدبرای سوالاتی که در حل آنها شک دارید یا وقت گیر هستند یا بین 2 گزینه شک کردید وهیچ کدام را با دلیل نمیتوانید حذف کنید باز شانسی انتخاب نکنید × بزنید این 2 کاررا با خواندن صورت سوال بدون اتلاف وقت باید انجام بدهید برای اینکه این مهارت درشما تقویت بشود در منزل هم زمانیکه تست حل میکنید قبل از پاسخ به سوال سطح سوال رامشخص کنید که اسون هست و شما میتوانید حل کنید یا موارد ذکر شده این کار سبب میشودبر روی سوالات شک دار مکث نکنید زمان تلف نکنید زیرا این سوالات خاصیتی که دارندانگار ذهن دقیقا به سمت گزینه خطا میرود اینها همان سوالاتی هستند که در خانهبررسی میکنید میگید ای وای این من بودم که این گزینه رو زدم ! در صورتی که باتکنیک × - به راحتی به سوالات ساده که بر اساس هدف چند از 10 تان در طول 2 هفتهمطالعه کردید میرسید مثلا زیست که هدفگذاری ما ۶ تا از هر ۱۰ سوال بود شما سریع باتیپ بندی سوالات میتوانید ۶ تا سوال ساده و متوسط ان را پیدا کنید که مطمینا صحیح میزنید.... 

در صورت اضافه آوردن وقت از هر درسدر انتها با استراتژی برگشت وقت اضافه را بر روی سوالات × همان درس یا درسی که مطمین هستید اگر زمان بگذارید درصدتاناز آن چیزی که زدید بیشتر میشود یا درس با ضریب بالا بر اساس استراتژی خودتان قراردهید و درصدتان از آن چیزی که زدید بیشتر کنید این طوری هم به درصد‌های دلخواهتانبه راحتی میرسید هم تعداد غ‌های شما کاهش میابد هم چون میدانید نباید به  تمام سوالات پاسخ بدهید استرس شما کم میشود.

امازمان نقصانی یعنی چی مثلا در کنکور تایم ادبیات ۱۸ دقیقه میباشد میتوانید زمان انرا هم برای راحت محاسبه کردن تایم‌ها و هم وقت خریدن ۳ دقیقه کمتر کنید و یک ربعبه این درس اختصاص بدهید یا دینی ۱۷ دقیقه را در یک ربع همچنین عربی و زبان ۲۰دقیقه ای را یک ربعه در نظر بگیرید .... در این صورت ۷۵ دقیقه تایم عمومی خود رادر ۶۰ دقیقه پاسخ دادید و این یک ربع را که در استراتژی بازگشت پاسخ میدهم روی زدن سوالات بیشتر صرف کنید.


مطالب مرتبط :

توقف ممنوع! - مدیریت آزمون