تكنيك زمان‌هاي نقصاني

مطالب مرتبط با تكنيك زمان‌هاي نقصاني

1397 بهمن

توقف ممنوع! - روش‌ها و تکنیک‌های آزمون دادن

مدیریت زمان و راه‌های موفقیت در آن

1397 شهریور

راهکارهای مدیریت زمان در جلسه آزمون

روش زمان‌های نقصانی

مدیریت زمان در جلسه آزمون

1397 اردیبهشت

با روش زمان‌های نقصانی آشنا شوید

1396 تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

1395 مرداد

پیش‌شرط‌های موفقیت!

تکنیک‌های تست‌زنی را یاد بگیرید

1395 خرداد

سمیره نوریان رتبه‌ی 5 کنکور انسانی و دوران جمع بندی

1395 فروردین

تکنیک شماره‌ی سه، زمان‌های نقصانی

1394 آذر

تلفیق روش‌های تستی (2)

تلفیق روش‌های تستی (1)

1394 خرداد

زمان‌های نقصانی گروه تجربی

زمان‌های نقصانی گروه ریاضی

زمان‌های نقصانی گروه انسانی

زمان‌های نقصانی گروه منحصراً زبان

زمان‌های نقصانی گروه هنر

روش زمان‌های نقصانی

برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (3)

برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (1)

1394 اردیبهشت

زمان‌های نقصانی برای درس‌های عمومی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی ریاضی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی انسانی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی تجربی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی هنر

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی منحصراً زبان

روش زمان‌های نقصانی و فواید آن

تکنیک‌های به‌هم‌چسبیده

1394 فروردین

حفظ روحیه و انگیزه در طول آزمون با تکنیک زمان‌های نقصانی

بیشتر