مشاهده کارنامه چند از ده (زودهنگام) در اپلیکیشن کانونی ها

در روز آزمون شما می‌توانید همزمان با پردازش اول کارنامه‌ها ، کارنامه زودهنگام خود را در اپلیکیشن کانونی‌ها مشاهده نمایید .

مشاهده کارنامه چند از ده (زودهنگام) در اپلیکیشن کانونی ها

در روز آزمون شما می توانید همزمان با پردازش  اول کارنامه ها ، کارنامه زودهنگام خود را در اپلیکیشن کانونی ها مشاهده نمایید .

این کارنامه شامل درصد و چند از ده دروس می باشد و

در منوی " درصد دروس " در اپلیکیشن کانونی ها قابل مشاهده است.

دانلود اپلیکیشن کانونی ها5/29/2023 12:59:11 PM
Menu