اقسام استدلال استقرای 2 - دهم انسانی - تست - امیرحسین کاروین

تست‌های آموزشی و مشابه آزمون 23 دی از کتاب منطق دهم

اقسام استدلال استقرای 2 - دهم انسانی - تست - امیرحسین کاروین

1.استنتاج بهترین تبیین نوعی … است که … دارد.

1) استقراء ـ نتیجة غیرقطعی              2) تمثیل ـ مثالی ضعیف

3) قیاس ـ استنتاجی قوی                  4) استدلال ـ نتیجة قطعی

2.در تعاریف زیر به‌ترتیب کدام‌یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟

مثلث: شکلی که دارای سه ضلع مساوی است. ـ مربع: شکل محدود به چهار ضلع. ـ علت: چیزی است که معلول (آن‌چه از علت به وجود می‌آید) داشته باشد. ـ شادی: انبساط و بهجت درونی.

1) مانع بودن ـ مانع بودن ـ دوری نبودن ـ جامع بودن        2) جامع بودن ـ واضح بودن ـ دوری نبودن ـ واضح بودن

3) دوری نبودن ـ مانع بودن ـ مانع بودن ـ دوری نبودن      4) جامع بودن ـ مانع بودن ـ دوری نبودن ـ واضح بودن

3.کدام‌یک از استدلال­های زیر، یک استقرای تمثیلی است؟

1) هر دانش­آموزی درس­خوان است و محمد دانش آموز است، پس محمد درس­خوان است.

2) خیابان خیس است اما دیشب باران نباریده است، پس شهرداری خیابان را شسته است.

3) سعید با سرمایه­ای اندک در بورس ثروتمند شد، پس من هم می­توانم با سرمایه­ای اندک در بورس ثروتمند شوم.

4) هر بار که از این کوچه می­روم دوچرخه­ای در آن می­بینم، پس اگر این­ بار نیز از این کوچه بروم، دوچرخه­ای در آن خواهم دید.

4.استدلال­هایی که در زیر آمده است به‌ترتیب چگونه استدلال‌هایی است؟

«هر حیوانی در هنگام جویدن، فک پایین خود را تکان می­دهد چرا که انسان، اسب و گوسفند چنین هستند./ تعداد رکعت­های نماز ظهر در سفر نصف می­شود، بنابراین نماز عشاء نیز در سفر دو رکعت می­شود./ اگر باران ببارد زمین خیس می­شود، اکنون باران باریده است پس زمین خیس است.»

1) قیاسی ـ قیاسی ـ استقرایی             2) استقرایی ـ استقرایی ـ قیاسی

3) قیاسی ـ استقرایی ـ قیاسی             4) استقرایی ـ قیاسی ـ استقرایی

5.کدام گزینه برای مقابله با مغالطه به کار رفته در استدلال زیر مناسب نیست؟

«صرف هزینه ­های فراوان برای سلامت و نشاط سالمندان، مانند تلف کردن مال برای یک خودروی فرسوده است. خودرویی که دیگر کارآمد نیست باید دور انداخته شود.»

1) صرف هزینه برای سالمندان، مانند صرف هزینه برای نگهداری یک کالای قدیمی ارزشمند است.

2) خانواده و دوستان افراد سالمند به آنها وابستگی عاطفی دارند، برخلاف یک خودروی فرسوده و ناکارآمد.

3) سالمندان تجارب فراوانی دارند که با حفظ سلامت و نشاط آنها، می­توان این تجارب را به نسل بعد منتقل کرد.

4) نگهداری از سالمندان مانند نگهداری از شیشه­های شکسته است، باید مراقب بود تا منجر به آسیب کسی نشود. 

  1. 6.اگر انسان را «حیوان سخن‌گو» تعریف کنیم، نسبت میان مفهوم تعریف شده و تعریف ذکرشده مبین کدام اشکال است؟

1)  بی ربط بودن                                                                     2) واضح نبودن

3) این تعریف بدون اشکال است.                                                  4) جامع و مانع نبودن

  1. 7.اگر پرنده را به «حیوانی که پرواز می‌کند» تعریف کنیم، چه تعداد از شروط یک تعریف صحیح را رعایت نکرده‌ایم؟

1) تعریف ارائه شده صحیح است.                                                  2) 1 مورد

3) 2 مورد                                                                             4) 3 مورد

  1. 8.اگر برای معرفی «فرغون» به شخصی، او را به سر ساختمانی نیمه‌ساز برده و یک فرغون به او نشان دهیم و سپس بگوییم این وسیله‌ای است که با آن، مصالح ساختمانی را جابه‌جا می‌کنیم، چه تعریف یا تعاریفی از این مفهوم ارائه کرده‌ایم؟

1) تعریف لغوی و مصداقی                                                          2) تعریف مصداقی و مفهومی

3) تعریف مفهومی و لغوی                                                          4) فقط تعریف از طریق ذکر مصادیق

  1. 9.کدام گزینه در مورد استدلال تمثیلی نادرست است؟

1) این استدلال ضعیف است.                                                      2) نتایج این استدلال احتمالی است.

3) یکی از انواع استقرا است.                                                        4) استدلال نادرستی است.

  1. 10.پذیرش نتیجة استدلال‌های قیاسی تابع چیست؟

1) پذیرش مقدمات استدلال                                                       2) درست بودن نتایج استدلال

3) حمایت نسبی مقدمات از نتیجه                                                   4) قابلیت تعمیم‌پذیری مقدمات


دفترچه جامع 23 دی

3/25/2023 2:16:34 PM