دفترچه درسنامه‌های آزمون 23 دی ماه دهم یازدهم و دوازدهم انسانی

دفترچه درسنامه‌های آزمون 23 دی ماه دهم یازدهم و دوازدهم انسانی را در این قسمت مشاهده نمایید

دفترچه درسنامه‌های آزمون 23 دی ماه دهم یازدهم و دوازدهم انسانی

دانش آموزان عزیز سلام

فایل ضمیمه حاوی دفترچه های درسنامه برای آزمون 23 دی ماه  دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی می باشند.

                                         اعضای هیأت تحریریه و گردآورندگان

                              مقطع

                            عیار علمی

دهم انسانی

امیرحسین کاروین - مسئول دفترچه درسنامه دهم انسانی 

فاطمه رئیس زیدی

سارا معصوم زاده - رتبه 35 سال 1400 

محدثه صفاری - رتبه 330 سال 1397 

پرگل رحیمی - رتبه 63 منطقه 2 سال 1399

یازدهم  انسانی

علی جابری - مسئول دفترچه درسنامه یازدهم انسانی 

محمدمهدی تراکمه- رتبه 5 کنکور 1401 حقوق علوم قضایی

امیرمهدی افشار- رتبه 123 کنکور 1401-حقوق شهید بهشتی

امیرحسین کاروین-رتبه 97 کنکور 1401- حقوق شهیدبهشتی

نیکا نجفی- رتبه 453کنکور 1401- حسابداری شهیدبهشتی

امیرحسین کمانی- رتبه 138 سال 1401-حقوق تهران

عاطفه رباب صالحی

دوازدهم انسانی

مهسا عفتی - رتبه 228 منطقه 1 سال 95 و مسئول دفترچه درسنامه دوازدهم انسانی 

آیدین مصطفی زاده - رتبه 521 منطقه 3 سال 1399 

فرهاد علی نژاد-رتبه5منطقه3 کنکور95

محسن رحمانی - رتبه 2 منطقه 3 سال 1400 

هنگامه نجاتی - رتبه 4 منطقه 2 سال 1398

مهدی مسلمانی_ رتبه 14 منطقه 2 کنکور1400

5/30/2023 7:33:46 AM
Menu