مرز امکانات تولید - درس 4 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم درس چهارم اقتصاد را با هم مطالعه و بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

مرز امکانات تولید - درس 4 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی

سلام دوستان!

در این مطلب قصد داریم درس چهارم اقتصاد را با هم مطالعه و بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

مائده حسنی
رتبه 9 کنکور انسانی 1400
رتبه 9 کنکور زبان 1400
دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران


درسنامه

الگوهای اقتصادی

الگو نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. در اقتصاد هم الگوهایی وجود دارد که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را رها می کند تا به ما کمک کند بر آنچه اهمیت دارد، متمرکز شویم. الگوی مرز امکانات تولید یکی از این الگوهای اقتصادی است که اجازه می دهد تا درک بهتری از بده - بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنید.مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار (همانند یک شرکت تولیدی) با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند. این کسب و کار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند. به طور کلی، بهتر است یک شرکت، به جای تولید در درون مرز امکانات تولید، بر روی مرز امکانات تولید کند. نقاط خارج غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد. همین امر دربارۀ یک کشور هم وجود دارد. کشورها باید تصمیم بگیرند که منابع کمیاب خود را چگونه میان تولید کالاها اختصاص دهند. البته هر کشور صرفاً دو کالا تولید نمی کند، اما کار کردن با یک الگوی واقعی که شامل هزاران کالا و خدمات است، بسیار دشوار است و از این رو می توان تولیدات یک کشور را همچون تولیدات یک شرکت، به صورت ساده با دو کالا نشان داد.

هزینه فرصت اجتماع

«چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد.»

برای داشتن «ناهار رایگان» باید بپذیریم که از بعضی کالاها یا خدمات دیگر کمتر داشته باشیم. حتی کالاهایی که برای افراد «رایگان» است، معمولاً برای تولیدشان زمان صرف می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد. مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کالا تولید می کند، مجسّم کنیم. مرز امکانات تولید نشان می دهد که برای داشتن پنیرِ بیشتر، شرکت تولیدی ما باید از مقداری ماست صرف نظر کند. ماست های از دست رفته، هزینه فرصت پنیر بیشتر است.

کارایی و ناکارایی

اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد. در این صورت حداقل بیش از یک کالا یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آنکه کالاها یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند. تولید در نقاطی که در زیر مرز امکانات تولید قرار گرفته اند، ناکاراست. هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید، نشان دهنده این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده است؛ زیرا حداقل بیشتر از یک کالا می توانست تولید کند، بدون اینکه کالاهای دیگر حذف گردند. بنابراین وقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیشتر از یک کالا تولید شود؛ بدون آنکه از تولید کالاهای دیگر کاسته شود. ناحیۀ خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد. این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور، غیرقابل دستیابی هستند؛ زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.

تست های درس چهارم

1- ناحیه ... امکانات تولید، فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد. این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور، ... هستند. (متوسط – آزمون کانون، 29 مرداد 1400)

1) داخل مرز – قابل دستیابی

2) خارج مرز – قابل دستیابی

3) داخل مرز – غیرقابل دستیابی

4) خارج مرز – غیرقابل دستیابی


2- کدام گزینه به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به درستی نشان می دهد؟ (متوسط – آزمون کانون، 29 مرداد 1400)

- به طور کلی بهتر است یک شرکت، به جای تولید بر روی مرز امکانات تولید، در درون مرز امکانات تولید فعالیت کند.

- مرز امکانات تولید، مرزی است بین آنچه یک کسب و کار با استفاده از منابع در دسترس می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

- مرز امکانات تولید نشان دهنده حداکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود است.

- وقتی تولید کارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیش از یک کالا تولید شود؛ بدون آنکه از تولید کالاهای دیگر کاسته شود.

1) ص – ص – غ – غ 

2) غ – ص – ص – غ

3) غ – غ – ص – ص

4) ص – غ – غ – ص


3- چند مورد از موارد زیر بیانگر اقتصاد کارا است؟ (دشوار – آزمون کانون، 29 مرداد 1400)

- استفاده از هر فرصتی برای به کارگیری منابع با وجود بدتر کردن وضع دیگران

- بیشترین استفاده از منابع موجود

- دسترسی مردم به بیش از یک کالا یا خدمت بدون کاهش در سایر خدمات و کالاها

- تولید درون مرز امکانات تولید

1) دو

2) سه

3) یک

4) چهار

4- عبارت کدام گزینه در ارتباط با مرز امکانات تولید نادرست است؟ (متوسط – آزمون کانون، 12 شهریور 1400)

1) مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

2) بهتر است یک شرکت به جای تولید بر روی مرز امکانات تولید، در درون آن تولید کند.

3) مرز امکانات تولید به ما اجازه می دهد تا هزینه فرصت یک شرکت یا یک کشور را زمانی که بیش از یک کالا تولید می کند، مجسم کنیم.

4) وقتی تولید ناکارا باشد، این امکان وجود دارد که حداقل بیش از یک کالا تولید شود؛ بدون آنکه از تولید کالاهای دیگر کاسته شود.


5- هر یک از موارد زیر به ترتیب چه وضعیتی را برای مرز امکانات تولید یک شرکت به وجود می آورند؟ (شرکت مورد نظر فقط دو کالای الف و ب را تولید می کند.) (دشوار- آزمون کانون، 31 تیر 1401)

الف) کارفرما، پنج کارگر جدید را برای تولید کالای الف استخدام می کند.

ب) با افزایش تقاضای مشتریان، مقدار تولید کالای الف افزایش می یابد.

ج) شرکت تصمیم گرفته است تا کالای ب را بیشتر از کالای الف تولید کند.

د) منابع و مواد اولیه جدید، این اجازه را به شرکت می دهند تا هر دو محصول به مقدار بیشتری تولید شود.

1) الف) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) انتقال منحنی مرز امکانات تولید د) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید

2) الف) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) انتقال منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولید

3) الف) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ب) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ج) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولید

4) الف) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید ب) انتقال منحنی مرز امکانات تولید ج) جا به جا شدن در طول منحنی مرز امکانات تولید د) انتقال منحنی مرز امکانات تولیدارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.دوستان عزیز، حل تست بخش یک قدم فراتر به عهده شماست. در بخش کامنت ها منتظر پاسخ های شما هستیم؛)


لینک مطلب مربوط به درس قبل: اصول انتخاب درست - درس 3 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی

سپاس از توجه شما

تهیه کننده:

مائده حسنی - دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران
5/29/2023 2:56:22 PM
Menu