تست‌های کنکور 99 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم به حل تست‌های منطق و فلسفه کنکور 99 داخل کشور بپردازیم .

تست‌های کنکور 99 داخل کشور - منطق و فلسفه - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز رشته انسانی  . . . ! ! ! 

 در این مطلب قصد داریم به حل تست های منطق و فلسفه کنکور 99 داخل کشور بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون تست ها را حل کنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید . . .
مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
1-کدام عبارت درست است ؟ 

1)موضوع دانش منطق بر اساس نوع آگاهی های ذهن ، به حیطه های مختلف تقسیم می شود .

2)آموزش و ممارست در فن منطق ، باعث پرورش قوه خلاقیت و توسعه دانش انسان می شود . 

3)منطق مانند سیستم های کنترلی خودرو است که آسیب های موتور را نشان داده و باعث حرکت آن می شود .

4)در تصوری مانند (( درخت )) که امری واقعی است ، (( وجود داشتن )) یک ویژگی است که در ضمن تصور موجود است . 


پاسخ گزینه 1 است . آگاهی و علم بشری به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می شود که جهت کشف تصدیقات مجهول از استدلال و جهت کشف تصورات مجهول از تعریف بهره می بریم . بررسی سایر گزینه ها : 

2 – منطق مواد خود را از سایر علوم می گیرد ، پس توسعه دانش بر عهده سایر علوم است ، نه منطق .

3 – منطق محرک نیست ؛ بلکه صرفا به ما هشدار می دهد .

4- (( وجود داشتن )) مربوط به تصدیق است و نه تصور .2-کدام مورد ، قابلیت مغالطه توسل به معنای ظاهری را دارد یا بر اساس این مغالطه بیان شده است ؟

1)دانایان معتقدند که شیر ، در رویاهای صادقه ، از علم حکایت دارد .

2)میان ماه من تا ماه گردون           تفاوت از زمین تا آسمان است .

3)گفتم : فعلا کمی دست به عصا باش . گفت : آخر عصا ندارم .

4)مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو             یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو .


پاسخ گزینه 3 است . دست به عصا بودن کنایه از محتاط بودن است (( دلالت التزامی )) ولی طرف مقابل اشتباهاً خود عصا را برداشت کرده است ((دلالت مطابقی)) 3-اگر قضایای (( بعضی الف ها ب هستند )) و (( بعضی الف ها ب نیستند )) درست باشند ، درباره رابطه (( الف و ب )) کدام عبارت درست است ؟ 

1)لزوماً عموم و خصوص من وجه است .                   2)تساوی یا عموم و خصوص مطلق است . 

3)تساوی یا عموم خصوص من وجه است .               4)عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه است . 


پاسخ گزینه 4 است . برای پاسخ به این پرسش باید شکل های عمومی نسبت های چهارگانه را بلد باشیم . در تساوی جملات (( هر – هر )) وجود دارد اما در عموم و خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه جملات صورت سوال صادق است . 4-کدام تعریف ، جامع و مانع نیست ؟ 

1)حیوان : موجود جاندار دارای حواس                        2)پرنده : موجودی که در آسمان پرواز می کند . 

3)اسب : حیوان چهارپا که علفخوار است .                4)فعل : کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند . 


پاسخ گزینه 2 است . بعضی پرندگان پرواز نمی کنند مانند مرغ ، شتر مرغ و ...   و همچنین بعضی موجودات که پرواز می کنند ، پرنده نیستند مانند هواپیما ، خفاش و ...  . پس تعریف نه جامع است و نه مانع . 


5-کدام استدلال تمثیلی است ؟ 

1)انسان باید زیاد سیر و سیاحت کند ؛ زیرا آب اگر در یک جا بماند ، می گندد . 

2)انسان که زیاد سفر کند ، تجربه اش بیشتر می شود ، پس باید به سیر و سیاحت بپردازم . 

3)انسان مانند همه موجودات زنده به غذا نیاز دارد و باید تغذیه کافی و مناسب داشته باشد . 

4)من انسان هستم و هر انسانی به هوای سالم نیاز دارد ؛ من هم مانند دیگران به هوای سالم نیازمندم . 


پاسخ گزینه 1 است . این استدلال بر اساس تمثیل انسان به آب ساخته شده است . سایر گزینه ها قیاس هستند . 6-کدام قضیه شخصیه است ؟ 

1)زاغکی قالب پنیری دید .                      2)زاغ گور کندن را به قابیل آموخت .

3)زاغ برعکس غاز می شود .                  4)زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد . 


پاسخ گزینه 3 است . قضیه ای که موضوع آن جزئی باشد ، قضیه ای شخصیه است . در گزینه 3 خود لفظ (( زاغ )) مورد نظر است ؛ لذا موضوع جزئی است و قضیه شخصیه است . 7-اگر از قضیه (( برخی از ثروتمندان متکبر نیستند )) نتیجه بگیریم که (( برخی از متکبران ثروتمند نیستند )) ، کدام عبارت درست است؟

1)استدلال ما دوری است .                       2)دچار قیاس نامعتبر شده ایم .

3)دچار ایهام انعکاس شده ایم .             4)با توجه به واقعیت ، استدلالی معتبر انجام داده ایم . 


پاسخ گزینه 3 است . اگر دو قاعده را رعایت نکنیم ، دچار ایهام انعکاس می شویم : 1-عکس مستوی موجبه کلیه ، موجبه جزئیه می شود . 2-سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد . در این سوال ، قاعده دوم رعایت نشده است . 8-کدام یک از قیاس های زیر معتبر است ؟ 

1)هر ج د است . هر ج ب است . = بعضی د ب است . 

2)هر الف ب است . هیچ الف ج نیست . = هیچ ب ج نیست .

3)هیچ ج د نیست . بعضی د الف است . = بعضی ج الف نیست . 

4)هیچ الف ب نیست . بعضی ج ب است . = بعضی الف ج نیست . 


پاسخ گزینه 1 است . بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 2 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون ب در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است .

گزینه 3 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون الف در نتیجه مثبت اما در مقدمه منفی است .

گزیه 4 : شرط سوم برقرار نیست ؛ چون ج در نتیجه مثبت و در مقدمه منفی است . 9-از قضیه (( این موجود یا انسان است یا غیر حیوان )) درستی کدام قضیه را می توان فهمید ؟ 

1)هیچ غیر انسانی حیوان نیست .                      2)بعضی انسان ها غیر حیوان هستند . 

3)بعضی غیر حیوان ها انسان هستند .             4)بعضی انسان ها غیر حیوان نیستند . 


پاسخ گزینه 4 است . راه حل آسان تر پاسخگویی از نظر معنایی است :

گزینه 1 : هیچ غیر انسانی حیوان نیست ، کاذب است ؛ برای مثال گاو انسان نیست اما حیوان است .

گزینه 2 : بعضی انسان ها غیر حیوان هستند ، کاذب است ، چون در تعریف انسان ، (( حیوان بودن )) وجود دارد .

گزینه 3 : بعضی غیر حیوان ها انسان هستند ، کاذب است ؛ چون انسان حیوان ناطق است و هیچ غیر حیوانی انسان نیست .10-کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می دهد ؟ 

1)ارائه دیدگاه های کلی                      2)موضوع و مسائل آن 

3)حیرت در برابر هستی                     4)استفاده از روش عقلی 


پاسخ گزینه 2 است . تفاوت اصلی فلسفه با سایر علوم در موضوع فلسفه است . تفاوت از نظر روش هم وجود دارد اما دانش فلسفه با برخی دانش ها در روش اشتراک دارد مانند ریاضیات که هر دو عقلانی هستند . 11-کدام عبارت درست است ؟ 

1)رشته های مختلف دانش ، رابط فلسفه اولی با فلسفه های مضاف هستند .

2)در حیطه فلسفه سیاست ، یک فیلسوف در عین حال باید سیاستمدار هم باشد . 

3)فلسفه اولی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه های فلسفه را در بر می گیرد . 

4)مکتب های گوناگون تربیتی عصر حاضر ، در آثار بسیاری از فیلسوفان قدیمی ریشه دارد . 


پاسخ گزینه 4 است . فیلسوفان قدیمی مثل افلاطون ، ارسطو و ... دیدگاه هایی در فلسفه داشته اند که همان دیدگاه ها سبب پیدایش مکاتب بزرگ تربیتی شده است . بررسی سایر گزینه ها : 

1)فلسفه های مضاف رابط فلسفه اولی با رشته های مختلف دانش هستند . 

2)لزومی ندارد که فیلسوف یک حوزه از دانش ، حتما آن دانش را به صورت تخصصی بداند ؛ زیرا وظیفه فیلسوف صرفا بررسی مبانی است . 

3)فلسفه اولی که بخش اصلی فلسفه است ، صرفا ریشه دانش فلسفه را در بر می گیرد .12-پارمنیدس از این استدلال که هستی از نیستی به وجود نمی آید و نیستی به هستی تبدیل نمی شود ، به کدام نتیجه می رسد ؟ 

1)حقیقت هستی ، امری ثابت است و حرکت در آن راه ندارد .

2)آنچه که هست ، هست و آنچه که نیست ، نیست .

3)وجود همان (( بودن )) و صیرورت و حرکت همان (( شدن )) است . 

4)بودن و شدن از مفاهیم اساسی فلسفه هستند . 


پاسخ گزینه 1 است . پارمنیدس اعتقاد دارد که هستی همواره ثابت است و هیچ گونه حرکتی در آن راه ندارد . 13-کدام عبارت را می توان از دفاعیات سقراط نتیجه گرفت ؟ 

1)منشأ همه بدی ها و ناراستی ها ، نادانی انسان است . 

2)دانای حقیقی خداست و فقط آنچه او می گوید ، درست است . 

3)هر کس خدا را باور داشته باشد ، باید صفات او را نیز بپذیرد . 

4)کسی که خورشید و ماه را به خدایی بپذیرد ، سزاوار سرزنش است .


پاسخ گزینه 1 است . این سوال را باید با حذف گزینه های غلط پاسخ داد ؛ چون به صورت مستقیم در کتاب درسی اشاره نشده است :

گزینه 2 : این طور نیست که فقط آنچه خداوند می گوید درست باشد . مثلا سخنان خود سقراط هم درست بود .

گزینه 3 : سقراط برعکس این مطلب را می گفت . یعنی هر کس صفات خدا را قبول داشته باشد ، باید او را نیز بپذیرد . به عبارت دیگر سقراط از طریق صفات و آثار خدا ، او را ثابت کرد ، نه اینکه از طریق او ، صفات و آثارش را ثابت کرده باشد .

گزینه 4 : سقراط معتقد بود کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند ، سزاوار سرزنش است ولی در مورد کسی که خورشید و ماه را به خدایی بپذیرد ، چیزی نگفت .14-این عبارت که (( معلوم است که ما از خود و جهان پیرامون ، شناختی داریم )) به کدام یک از حیطه های معرفت شناسی مربوط می شود ؟ 

1)ابزارهای شناخت                   2)قلمرو شناخت                       3)ماهیت شناخت                    4)امکان شناخت 


پاسخ گزینه 4 است . جمله مذکور در صورت سوال بیان می کند که ما می توانیم از خود و جهان پیرامون خود ، شناخت داشته باشیم . 15-کدام عبارت بیان کننده مواردی از نقض نظریه پوزیتیویست ها است ؟ 

1)دانش تجربی واقعیت را آن طور که هست ، نشان نمی دهد . 

2)با پیشرفت علم ، بسیاری از نظریه های علمی تغییر کرده اند . 

3)دانشمندان در بررسی نظریه های علمی نیز از ابزار عقل استفاده می کنند . 

4)هرکس متناسب با باورهای خود ، به شناختی متفاوت از دیگران دست می یابد . 


پاسخ گزینه 2 است . نظریه تجربه گرایان از جمله پوزیتیویست ها ، اشکالات نظری متعددی را پدید آورد ؛ زیرا مسائلی مانند خطاهای تجربه ، تغییرات علوم تجربی و تفاوت های موجود در تجربه ی انسان های مختلف ، می توانست قطعیت احکام تجربی را از بین ببرد . لذا تغییرات نظریات علمی که با پیشرفت علم حاصل شدند ، از موارد نقض نظریه تجربه گرایان از جمله پوزیتیویست ها است . 16-با توجه به دیدگاه ملاصدرا در انسان شناسی ، کدام عبارت درست است ؟ 

1)روح و بدن وحدتی حقیقی دارند ، به گونه ای که روح درون بدن است . 

2)انسان ضرورتاً مسیر تکاملی خود به سوی خدا را طی می کند . 

3)مراحل تکاملی انسان در طبیعت به پایان می رسد . 

4)روح نتیجه رشد و تکامل جسم و بدن است . 


پاسخ گزینه 4 است . روح یک چیز ضمیمه شده و چسبیده شده به بدن نیست ؛ بلکه نتیجه رشد و کمال بدن است که اصطلاحاً به آن باطن بدن نیز گفته می شود . 17-کدام نظر درباره فعل اخلاقی ، با نظرات کانت ناسازگار است ؟

1)قابل تعمیم است .                               2)بر اساس حکم وجدان است . 

3)در جهت نیل به سعادت است .           4)احساسات در آن دخالتی ندارد . 


پاسخ گزینه 3 است . هر کاری که انسان صرفاً برای اطاعت از وجدان خود انجام دهد و هیچ گونه هدف و منفعت شخصی در آن نداشته باشد ، خیر اخلاقی شمرده می شود . مثلا اگر انسان عدل را نه به خاطر تشویق و تمجید دیگران و نه حتی برای رسیدن به سعادت ، بلکه برای اطاعت از وجدان انجام دهد ، خیر اخلاقی است . پس گزینه 3 با نظر کانت ناسازگار است .18-کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است ؟ 

1)مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل کرد .              2)چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند . 

3)می توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند .         4)سلب وجود از ماهیت ، در ذهن و در خارج امکان پذیر است . 


پاسخ گزینه 3 است . می توانیم ماهیاتی را بدون اینکه وجود داشته باشند ، تصور کنیم یعنی وجود و ماهیت دو چیز کاملا متفاوت هستند و با یکدیگر مغایرت دارند.19-در مورد تفاوت اصلی نظریه امکان فقری با نظریه امکان ماهوی کدام عبارت مناسب تر است ؟ 

1)لازمه امکان فقری ، فقر وجودی و لازمه امکان ماهوی ، وجوب بالغیر است . 

2)در نظریه امکان فقری ، فقر و نیاز از ناحیه خود ذات است ، نه از ناحیه امری بیرونی . 

3)در نظریه امکان فقری ، نیازمندی ، به وجود موجودات باز می گردد ، نه به ماهیت آنها .

4)در نظریه امکان فقری ، به جای نگاه کردن به ماهیت به حالت امکانی آن نگاه می کنیم . 


پاسخ گزینه 3 است . ملاصدرا اعتقاد دارد به جای نگاه کردن به حالت امکانی باید به خود وجود نگاه کرد که یک وجود وابسته به وجود غنی است . 20-کدام مورد ، عبارت را مطابق نظر فیلسوفان مسلمان کامل می کند ؟ 

(( هنگامی که حرارت فلزی را منبسط می کند ،  . . . . . . . . . )) 

1)تجربه کشف می کند که حرارت ، علت انبساط فلز است . 

2)حس ، انبساط فلز را و تجربه ، علت منبسط شدن فلز را درک می کند .

3)بداهت عقلی حکم می کند که فلز به خاطر حرارت منبسط شده است . 

4)تجربه ، حرارت را علت انبساط فلز یافته و اصل علیت را نتیجه می گیرد .


پاسخ گزینه 1 است . طبق نظر فیلسوفان مسلمان ، برای کشف علل امور طبیعی و یافتن مصادیق علت و معلول باید از حس و تجربه کمک گرفت اما درک رابطه علیت از طریق عقل امکان پذیر است . 21-کدام عبارت مفهوم (( شانس )) در اصطلاح عامیانه را به نحو مناسب تری تحلیل می کند ؟ 

1)نفی قانون علیت ؛ به این معنی که هر معلولی ، از هر علتی صادر می شود . 

2)عاملی خارج از قانون علیت که بر روند امور یک شخص تاثیر می گذارد . 

3)نفی قانون علیت ، به این معنی که میان علت و معلول رابطه ضروری وجود ندارد . 

4)اعتقاد به اینکه در زنجیره حوادث زندگی ، تعیین اهداف نهایی امکان پذیر نیست . 


پاسخ گزینه 2 است . شانس در اصطلاح عامیانه ، عامل موفقیت یا عدم موفقیت است که برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر است . این یعنی شانس عاملی خارج از قانون علیت است که بر روند امور فرد تاثیر می گذارد و در واقع با علیت سازگار نیست و می تواند اتفاقی باشد . 22-کدام عبارت درست است ؟ 

1)کانت وجود خدا را از طریق نفس غیر مادی انسان اثبات می کند . 

2)به اعتقاد ویلیام جیمز ، عمده دلایل وجود خدا تجربی هستند . 

3)هیوم بر اساس دلایل حسی تجربی اثبات می کند که خدا وجود ندارد . 

4)به عقیده دکارت ، تصور موجود نامتناهی نمی تواند از جانب موجود متناهی باشد . 


پاسخ گزینه 4 است . دکارت معتقد است که تصور موجود نامتناهی نمی تواند از جانب موجود متناهی باشد . 23-کدام تمثیل برای بیان برهان فارابی مبنی بر اثبات وجود خداوند ، مناسب تر است ؟                         

1)مدیر یک شرکت ، پرداخت وام را در صورت تامین اعتبار و تامین اعتبار را به شرط تصویب مجلس ممکن می داند . 

2)کسی که می خواهد روی کاغذ مطالبی بنویسد ، علاوه بر قلم ، کاغذ ، مرکب و سایر عوامل ، به اراده نیز نیازمند است . 

3)در دو کفه ترازو که در حالت استوا قرار دارد ، سنگینی یک کفه نسبت به دیگری ، نیازمند عامل بیرونی است . 

4)فردی که دو لیوان یکسان آب در مقابلش قرار دارد ، برای ترجیح یکی از دو لیوان بر دیگری ، نیازمند علت است . 


پاسخ گزینه 1 است . برهان فارابی مبتنی بر محال بودن تسلسل علل نامتناهی است . در تسلسل علل نامتناهی ، وجود هر معلول ، مشروط بر وجود علت آن و وجود آن علت هم مشروط بر وجود علتی دیگر است . در گزینه 1 ، پرداخت وام مشروط به تامین اعتبار و تامین اعتبار مشروط به تصویب مجلس است . 24-پیش فرض سخن زیر کدام عبارت است ؟ 

(( اگر چیزی بدون علت می تواند وجود داشته باشد ، تفاوتی نمی کند که آن چیز ، خدا باشد یا جهان )) 

1)هر چه موجود است ، به علت نیاز دارد .                         2)هر ممکن الوجودی به واجب الوجود نیاز دارد .

3)هر چه به وجود آمده است ، نیازمند علت است .           4)هر چیزی که وجودش وابسته است ، به موجودی مستقل اتکا دارد . 


پاسخ گزینه 1 است . این جمله متعلق به راسل است . راسل می گوید : (( اگر هر موجودی باید علتی داشته باشد ، پس خدا هم نیاز به علت دارد . اگر چیزی می تواند بدون علت وجود داشته باشد ، آن چیز هم می تواند خدا باشد و هم می تواند جهان باشد . )) 
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

5/30/2023 11:02:22 AM
Menu