ورزش ونیرو 1_درسنامه علوم ششم دبستان _فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است فصل

ورزش ونیرو 1_درسنامه علوم ششم دبستان _فاطمه حلاجیان

فصل 6: ورزش و نیرو 1

نیروها در تمام زندگی ماوجود دارند و ما می توانیم اثر آن ها را روی اجسام مختلف حس کنیم

اثر نیرو

اثرات نیرو بر اجسام مختلف متفاوت است . مثال وارد کردن نیرو به یک جسم ساکن می تواند باعث شروع

حرکت جسم شود

نیروی وارد شده به یک جسم متحرک می تواند باعث توقف جسم ، تغییر جهت جسم ، کند یا تند شدن

حرکت جسم شود

نیروها در تمام زندگی ماوجود دارند و ما می توانیم اثر آن ها را روی اجسام مختلف حس کنیم

اثرات نیرو:

شروع به حرکت جسم

تغییر اندازه سرعت جسم (کند شدن حرکت)

توقف جسم

تغییر اندازه سرعت جسم (تند شدن حرکت)

تغییر جهت حرکت جسم

تغییر شکل جسم 

با توجه به تصویر بالا وقتی توپ متوقف می شود یا شروع به حرکت می کند حتما نیرویی سبب این تغییر حرکت

می شود بنابر این می توانیم بگوییم وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن نیرویی وارد شود

نکته:

حداقل دو جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ایجاد شود زیرا نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است

بنابراین نیرو تا زمانی وجود دارد که دو جسم بر یکدیگر اثر می کنند

هرگاه جسمی بر جسم دیگری نیرو وارد کند جسم دوم نیز نیرویی هم اندازه و درجهت مخالف بر جسم اول وارد

می کند . وقتی مثال به توپی ضربه می زنید .به توپ نیرو وارد کرده اید و همزمان توپ نیز به پای شما نیرو وارد

می کند.

با برخورد چکش به میخ نیز به طور همزمان به هم نیرو وارد می کنند . 

یعنی نیروهای موجود در طبیعت به صورت دوتایی هستند 

یکی از این دو نیرو را کنش و دیگری را واکنش می نامیم .

اگر به جسمی نیرو وارد نشود چنانچه ساکن باشد ساکن میماند و اگر در حرکت باشد به حرکت خود ادامه میدهد.

اگر نیروها موازنه باشند یعنی دو نیرو هم اندازه باشند نیروا همدیگر را خنثی میکنند.

درسنامه زمین پویا 

درسنامه سفر به اعماق زمین

6/10/2023 5:25:06 AM
Menu