سفر به اعماق زمین_درسنامه علوم ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است فصل سوم بخش یادآوری اعداد اعشاری

سفر به اعماق زمین_درسنامه علوم ششم دبستان_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام

در این بخش درسنامه فصل سفر به اعماق زمین علوم ششم رو با ما همراه باشید 🤗

ساختمان درونی زمین

لایه های درونی زمین:

از نظر ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده ۳ لایه:پوسته - گوشته - هسته

از نظر حالت مواد تشکیل دهنده ۵ بخش: سنگ گره - خمیر کرده - گوشته‌ی زیرین - هسته‌ی خارجی -هسته ی داخلی

پوسته

1-لایه ای که ما بر روی آن زندگی می کنیم

۲-ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ و معادن فلزی و غیر فلزی و سفره های آب‌های زیر زمینی در آن واقع شدهاست.

۳ -ضخامت :حدود 1۰۰ کیلومتر

گوشته

1 -لایه‌ی میانی زمین است

۲-جنس سنگ های گوشته با سنگ های پوسته و هسته متفاوت است.

۳-ضخامت :۲۸۰۰ کیلومتر

۴- از زیر پوسته آغاز می شود و تا هسته ادامه دارد .

۵-در عمق 1۰۰ کیلومتری تا ۲۹۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.

هسته

1-الیه ای که در مرکز زمین واقع شدهاست .

۲-جنس سنگ های هسته بیشتر از آهن و نیکل است .

۳-ضخامت :۳۵۰۰ کیلومتر

سنگ کره

1-شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است

۲-روی خمیر کره حرکت می کند .

۳ -ضخامتی حدود 1۰۰ کیلومتر

خمیرکره

1-حالت خمیری دارد .

۲-منشأ بیش تر آتشفشان ها و زمین لرزه ها است.

۳-ضخامت حدود ۲۵۰ کیلومتر

۴-از زیر سنگ کره عمق 1۰۰ کیلومتری از سطح زمین‌ شروع می شود و تا حدود ۳۵۰ کیلومتری ادامه دارد.

نکته :به خمیر کره و بخش جامد بالای گوشته مجموعا گوشته ی بالایی گفته می شود.

گوشته‌ی زیرین

1-حالت جامد دارد

۲- از زیر خمیر کرد تا ابتدای هسته ی خارجی ادامه دارد .

۳-ضخامت ۲۵۵۰ کیلومتر

هسته ی خارجی

1- حالت مذاب دارد .

۲-از گوشه ی زیرین تا هسته ی داخلی ادامه دارد .

۳-ضخامت ۲۲۰۰ کیلومتری

هسته ی داخلی

1-حالت جامد دارد

۲-مرکز زمین را تشکیل می دهد

۳-شعاع هسته ی داخلی :1۳۰۰ کیلومتر

سؤال :کرهی زمین براساس ترکیب شیمیایی و ...... به ........الیه تقسیم می شود .

1)جنس عواد تشکیل دهنده . سه

۲)جنس مواد تشکیل دهنده. چهار

۳)حالت مواد تشکیل دهنده . سه

۴) حالت مواد تشکیل دهنده . چهار

پاسخ :گزینه ی.1.

کره ی زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده به سه الیهی پوسته، گوشت و هسته

تقسیم بندی می شود.

نکته :دانشمندان با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده‌ی هسته

ی زمین، دریافتند که هسته‌ی خارجی زمین حالت مایع دارد .اما هسته ی داخلی با این که در عمق بیشتری

واقع شده است، حالت جامد دارد.

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کرد، باعث پیدایش پدیده های زیر می شود:

- 1) آتش فشان -۲) زمین لرزه-۳) گودال عمیق

در پیج پایه ششم با ما همراه باشید. 

11/29/2022 5:39:22 AM