فی الصیدلیه-عربی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

فی الصیدلیه-عربی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

فی الصیدلیه-عربی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


  1. (وعد اللهُ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات ،لهم مغفرةٌ و أجرعظیم):       (سراسری 97)

1)خداوند به هرکس ایمان بیاورد وصالحات را انجام بدهد،مغفرت واجر عظیم را وعده داده است.

2)الله به هرکس ایمان بیاورد و اعمالی نیکو انجام دهد وعده داده که برایشان آمرزشی و پاداشی بزرگ می باشد.

3)الله به کسانی وعده داده است که ایمان بیاورند و کار نیک انجام دهند،برای آنان آمرزش وپاداش بزرگ است.

4)خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است که برای آنان مغفرتی واجر عظیم می باشد.

  1. عیّن الصحیح:                                                                                                                     (کانون 94)

1) صغار العصفور ما خرجت من عشّها: گنجشک های کوچک از لانه خارج نشدند.

2) إلی أن رجعت أمّها من الصحراء مع الطّعام:تا این که مادر با غذا از صحرا آمد.

3) العصافیر الصّغیرة تملک الثقة بالنفس کأمّها:گنجشک های کوچک اعتماد به نفس مادر را دارند.

4) و لا تخاف من تهدیدات صاحب المزرعة:واز تهدید های صاحب مزرعه نمی ترسند.


  1. گزينة «4»                            

کلمات مهم :«وعد»:وعده داده است - «الّذین آمنوا»: کسانی که ایمان آورده اند- «عملو الصالحات»: اعمال صالح انجام داده‌اند-«لهم مغفرة و اجر عظیم»: برای آنان مغفرتی و اجری عظیم می‌باشد.

خطاهای مهم سایر گزینه‌ها : گزینه (1): هر کس («الّذین» به معنای «کسانی که »است)- مغفرت و اجر عظیم («مغفرة» و «أجر عظیم» نکره است نه معرفه )////گزینه (2): هر کس(مانند گزینه 1)- اعمالی نیکو («الصالحات» معرفه است نه نکره )////گزینه (3): آمرزش و پاداش بزرگ («مغفرة» و«أجر عظیم» نکره است نه معرفه)

----------------------------------------------

  1. گزينة «4»                            

خطاهای سایر گزینه‌ها: گزینه (1): گنجشک‌های کوچک («صغار العصفور» یک ترکیب اضافی است نه وصفی و به معنای «بچه های گنجشک »می باشد)-لانه («ضمیر«ها» در «عشّها» ترجمه نشده است)/////گزینه (2): مادر (ضمیر «ها» در «أمّها» ترجمه نشده است)-آمد (معادل دقیقی برای «رجعت» به معنای «بازگشت» نیست////

گزینه (3): «کأمّها» به معنای «مانند مادرشان»ترجمه نشده است)

5/29/2023 10:08:20 AM
Menu