جمع بندی فلسفه - تست و پاسخ - فلسفه یازدهم - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این مطلب قصد داریم از طریق حل تست به جمع بندی تمام دروس فلسفه یازدهم بپردازیم .

جمع بندی فلسفه - تست و پاسخ - فلسفه یازدهم - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی  . . . ! ! !
 
 در این مطلب قصد داریم از طریق 
حل تست به جمع بندی تمام دروس فلسفه یازدهم بپردازیم .
 
 دوستان عزیز ، لطفاً ابتدا خودتون را با حل تست ها محک بزنید و سپس پاسخ ها را مطالعه و بررسی کنید  . . . 

تهیه کننده :  مهرشاد ایمانی نسب - رتبه 57 کشوری کنکور انسانی 1400


مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .


ویژگی های مطلب

⚫  تست های جامع و کاربردی  ⚫

⚫  پاسخنامه تشریحی  ⚫تست اول 

فیلسوفان همه موارد زیر به جز   .  .  .  .  .  را قبول دارند . 

 1)ممکن است انسان اشتباه کند .                                       2)اختلاف نظر نشان دهنده امکان اشتباه است . 

3)با احساس و منطق می توان به پاسخ رسید .                     4)ممکن است انسان حقیقت را بیابد . 


تست دوم 

کدام گزینه در رابطه با قوه اندیشه ورزی در آدمی نادرست است ؟

 1)پرسشگری در انسان غیر اکتسابی است .                           2)چرایی پدیده ها از نخستین موضوعات تفکر در انسان است . 

3)تفکر ، ما را از معلومات به مجهولات می رساند .                 4)کارکرد تفکر به حوزه اندیشه و نظر محدود نمی شود . پاسخنامه درس اول 


تست اول 


تست دوم تست اول 

کدام گزینه درباره بخش اصلی و ریشه ای فلسفه نادرست است ؟ 

 1)بحث امکان شناخت ، فرع بر معرفت به وجود است .

2)معرفت شناسی به نوعی ذیل وجودشناسی قرار می گیرد . 

3)برای اطمینان از وجود علیت باید به امکان شناخت آن پرداخت .

4)موضوع هستی شناسی احکامی با سورهای کلی درباره وجود هستند . 


تست دوم 

کدام مورد یک سوال فلسفی است ؟ 

 1)کدام مکتب انسان را تابع اقتصاد می داند ؟                             2)آیا انسان ها در ابتدا نژاد واحدی داشته اند ؟ 

3)آزادی تابع فرهنگ است یا فرهنگ تابع آزادی ؟                         4)آیا می توان ثابت کرد مجموع زوایای مثلث 180 درجه است ؟ پاسخنامه درس دوم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

فلاسفه در اندیشه خود مستقل اند بدین معنا که  .  .   .  

 1)گفتاری خالی از مغالطه دارند .                                               2)کسب حقیقت را ترجیح می دهند . 

3)در برابر حقیقت متواضع هستند .                                          4)بدون دلیل هیچ سخنی را نمی پذیرند . 


تست دوم 

داشتن استقلال در شخصیت در گرو چیست ؟ 

 1)پذیرش بنیان های فکری از شخصیت های فلسفی بزرگ                      2)آموختن چرایی و یافتن دلایل درستی یا نادرستی باورها 

3)پذیرش و ساختن باورها ، هر چند باورهایی نادرست باشند                  4)استناد به آرای فیلسوفان درباره آزادی اندیشه  پاسخنامه درس سوم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

فیثاغورس از پایه گذاران کدام یک از علوم زیر بوده است ؟

 1)ریاضی – فلسفه – هندسه                                                      2)ریاضی – عرفان – هندسه  

3)فلسفه – ریاضی – نجوم                                                         4)ریاضی – هندسه – نجوم 


تست دوم 

به چه دلیل از سرزمین یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می شود ؟ 

 1)نخستین مکتوبات فلسفی به یونان بر می گردد .                          2)اولین فیلسوفان در یونان پا به عرصه وجود گذاشتند . 

3)نخستین تفاسیر جهان با روش عقلانی در یونان رایج شد .             4)دانش فلسفه در یونان شکل گرفت .  پاسخنامه درس چهارم 


تست اول 


تست دوم 
تست اول 

پیام نهایی سروش معبد دلفی چه بود ؟ 

 1)داناترین مردم کسی جز سقراط نیست .                                2)دانای حقیقی فقط خداست . 

3)دانا کسی است که بداند که هیچ نمی داند .                          4)دانا کسی است که نادانی افراد را آشکار می کند . 


تست دوم 

اساس ترس از مرگ از نظر سقراط کدام است ؟ 

 1)توهم دانایی نسبت به مرگ                                              2)اشتیاق به توقف در دنیا 

3)آگاهی از زیان مرگ                                                          4)سرپیچی از امر خدا  پاسخنامه درس پنجم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

موضوع معرفت شناسی  .   .  .  .  است و امروزه معرفت شناسی به صورت  .  .   .  .  درآمده است . 

 1)شناخت پدیده ها – شاخه ای مستقل از فلسفه                           2)شناخت پدیده ها – شاخه ای مستقل در فلسفه 

3)پدیده شناخت – شاخه ای مستقل از فلسفه                               4)پدیده شناخت – شاخه ای مستقل در فلسفه 


تست دوم 

کدام گزاره به حوزه معرفت شناسی مربوط نمی شود ؟ 

 1)انسان در شناخت امور محسوس ممکن است خطا کند .                    2)درک واقعیت های جهان امکان پذیر است .   

3)عرصه ی جهان هستی ، عرصه ای نامتناهی است .                           4)ابزارهای مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد . 


پاسخنامه درس ششم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

شناخت قانون علیت در نظر ابن سینا  .   .  . 

 1)نتیجه تعقل محض است .                                           2)تنها در امور حسی دریافت می شود . 

3)بدون واسطه می باشد .                                               4)ناشی از تجربیات است .  


تست دوم 

در کدام گزینه موضوع مطرح شده با ابزار شناخت ذکر شده مطابقت ندارد ؟ 

 1)شناخت تمایزها و تفاوت های اشیا (حس)                              2)شناخت حالات درونی نفس (عقل) 

3)شهود عالم طبیعت و سایر عوالم (قلب)                                  4)دریافت کلمات و عبارات نازل شده از سوی خداوند (وحی) پاسخنامه درس هفتم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

کدام یک از نتایج نظرات پروتاگوراس شمرده نمی شود ؟ 

 1)ادراک حسی هر کس برای خود او حقیقت است .                      2)اصول مشترک و مورد توافق همگان بسیار اندک است . 

3)گفت و گو درباره عقاید دیگران ابلهانه است .                            4)هیچ دانش پایداری وجود ندارد .  


تست دوم 

نظر سوفیست ها این بود که  .   .  . 

 1)انسان همواره در ادراکات خود دچار خطا است .                        2)انسان قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادراکاتش نیست . 

3)ما فقط از واقعیاتی آگاه می شویم که آنها را درک می کنیم .       4)واقعیت تابع درک انسان است ، نه درک انسان تابع واقعیت . پاسخنامه درس هشتم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها ، دلیل گرایش انسان به فضایل اخلاقی چیست ؟ 

 1)میل فطری انسان به خیر                                     2)زیست اجتماعی انسان  

3)بعد غیرمادی وجود انسان                                    4)نبود تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات  


تست دوم 

دیدگاه ((ماتریالیسم)) و ((داروینیسم)) به ترتیب درباره انسان چه بود ؟ 

 1)موجود مکانیکی – یک حقیقت دو بعدی تکامل یافته                     2)دارای اراده و اختیار – حیوان مستوی القامه 

3)آخرین درجه تکاملی موجودات – حیوانی مانند سایر حیوانات          4)یک ماشین پیچیده – حیوان راست قامت پاسخنامه درس نهم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

از نظر ابن سینا همه موارد زیر به جز .  .   .  .  درباره روح انسانی صحیح است . 

 1)غیرمادی بودن                                                               2)استعداد تحصیل علم داشتن 

3)فهم عشق و دوستی                                                       4)مجزا از بدن بودن 


تست دوم 

کدام دیدگاه مطابق نظر ملاصدرا در باب چیستی انسان است ؟

 1)انسان ظرفیت و استعداد بی نهایت دارد و بدان می رسد .                  2)عالی ترین درجه موجود زنده ، روح انسان است . 

3)مراحل تکامل طبیعت از حیوان به گیاه است .                                  4)روح و بدن از یکدیگر جدا هستند .پاسخنامه درس دهم 


تست اول 


تست دوم تست اول 

خوشبختی به نظر ارسطو نتیجه کدام است ؟ 

 1)حاکمیت عقل                                                       2)اندیشیدن به خداوند 

3)رعایت فضیلت اخلاقی                                           4)زندگی همراه با اندیشیدن 


تست دوم 

از نظر کانت در چه صورتی یک عمل ، فضیلت شمرده می شود ؟ در صورتی که  .  .   .  . 

 1)برای رسیدن به سعادت حقیقی انجام شود .                              2)برای اطاعت از عقل انجام شود . 

3)برای اطاعت از وجدان انجام شود .                                            4)بتوان آن عمل را قانونی کلی اعلام کرد . پاسخنامه درس یازدهم 


تست اول 


تست دوم 📌  لینک درسنامه های مرتبط  📌

درس 1 - چیستی فلسفه 

درس 2 - ریشه و شاخه های فلسفه 

درس 3 - فلسفه و زندگی 

درس 4 - آغاز تاریخی فلسفه 

درس 5 - زندگی بر اساس اندیشه 

درس 6 - امکان شناخت

درس 7 - ابزارهای شناخت 

درس 9 - چیستی انسان (1)تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی رشته علوم قضایی 


سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹

6/8/2023 6:08:16 PM
Menu