فشار نسبی، تفاوت فشار مانومتری و بارومتری

فشار، به مقدار نیروی وارد بر سطح گفته می‌شود. فشار نسبی فشاری است که فشارسنج به ما نشان می‌دهد و در واقع در فشار جو، مقدار صفر را به ما نشان می‌دهد.

فشار نسبی، تفاوت فشار مانومتری و بارومتری

فشار، به مقدار نیروی وارد بر سطح گفته می‌شود. 

اگر نیرو (F) بر حسب نیوتن و سطح مقطع (A) بر حسب متر مربع باشد، فشار (P) بر حسب نیوتن بر متر مربع یا پاسكال می‌باشد.

فشار در مواد مختلف، به شكل‌های مختلف عمل می‌كند كه هر كدام به شرح زیر است:

١) جامد: فشار مستقیم رو به پایین اعمال می‌شود.

٢) مایعات: در مایعات فشار به سطوح جانبی اعمال می‌گردد و مقدار آن بستگی به ارتفاع مایع دارد.

٣) گازها: در گازها فشار به تمامی سطوح به صورت یك‌سان اعمال می‌گردد.

تفاوت فشار مانومتری و بارومتری:

فشار نسبی فشاری است كه فشارسنج به ما نشان می‌دهد و در واقع در فشار جو، مقدار صفر را به ما نشان می‌دهد و یكی از موارد كاربرد آن، اندازه‌گیری فشار مخازن است. فشار بارومتری، نشان دهنده فشار اتمسفر است و میزان آن با تغییر ارتفاع تغییر می‌كند. مقدار فشار اتمسفر در كنار سطح دریا برابر ١٠١٣٢٥ پاسكال می‌باشد كه این مقدار با بالا رفتن از سطح دریا تغییر می‌كند كه به آن فشار محلی گفته می‌شود.

فشار مطلق چیست؟

فشار كل یا مطلق به مجموع فشار مانومتری و اتمسفر محلی گفته می‌شود.

نمونه ای از تبدیل واحدهای فشار به شرح زیر است:6/3/2023 5:27:57 AM
Menu