شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 37 - مهدی خداوندلو

سلام دوستان خوبم! طبق قرار هر شنبه با 5 تست کنکور زیست یازدهم با شما هستیم. این مطلب هر هفته بروزرسانی می‌شود! هر ایستگاه جدید شامل 5 تست کنکور می‌باشد.

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 37 - مهدی خداوندلو

👋🏻 سلام دوستان خوبم!

📚 همانطور که می‌دانید، سوالات کنکورهای سال‌های گذشته، مهم‌ترین منبع برای تمرین و آمادگی برای کنکور هستند.

🖇️این تست‌ها از دو جنبه اهمیت بسیاری دارند:

📌- مورد اول این‌که باعث تمرین و تکرار مطالب کتاب درسی می‌شوند و با مطالعه این تست‌ها می‌توانید آمادگی لازم را به دست بیاورید.

📌- مورد دوم که باعث می‌شود اهمیت تست‌های کنکور نسبت به هر تستی بالاتر باشد، این است که شما می‌توانید با مطالعه این تست‌ها با سبک و سیاق طراحان کنکور آشنا بشوید. به عبارت دیگر می‌توانید بخش‌های مهم مطالب کتاب درسی را که در سال‌های اخیر از آن‌ها سوالات بسیاری طرح شده است را پیدا کنید.

🔍 بنابراین سعی کنید با مطالعه این تست‌ها، علاوه بر تمرین و آمادگی، روش مطالعه خود را طبق سبک و سیاق طراحان کنکور تنظیم کنید!

💻 در همین راستا، مطالبی تهیه شده است که بتوانید طبق پیشروی برنامه راهبردی، به سوالات کنکور مباحثی که مطالعه می‌کنید دسترسی داشته باشید.

📥 این مطالب هر هفته طبق برنامه راهبردی آپدیت می‌شوند. شما می‌توانید علاوه بر تست ایستگاه‌های گذشته، تست‌های جدید را که هر هفته بارگزاری می‌شوند مطالعه کنید.

🌱 طبق قرار هر شنبه با 5 تست کنکور زیست دهم با شما هستیم.

این مطلب هر هفته بروزرسانی می‌شود! هر ایستگاه جدید شامل 5 تست کنکور می باشد.

*همچنین می‌توانید فایل PDF این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را در انتهای این مطلب دانلود کنید.

**اگر از مرورگر موبایل استفاده می‌کنید، برای تجربه بهتر می‌توانید سایت را در حالت دسکتاپ قرار دهید.

♦️♦️♦️مجموعه تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو♦️♦️♦️

🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - مهدی خداوندلو🟢
🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - مهدی خداوندلو🟢
🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - مهدی خداوندلو🟢

مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی
🔴           ایستگاه سی و هفتم          🔴 

📌- ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن ﻫﻮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ............

1) ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻏﻀﺮوﻓﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

2) ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ وﺳﯿﻊ، در ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

3) در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای، ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ ﻫﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

4) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮای ذﺧﯿﺮۀ ﺑﺎزدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ.


📌 - ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

"ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺠﻢ ﻫﻮای ............، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ..........."

1) ﺟﺎری - ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﻨﻘﺒﺾ و ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد.

2) ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ - ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺶ ﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

3) ﺟﺎری - ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﯾﮏ دم ﻋﺎدی، ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

4) ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ - اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﻧﯽ، ﻧﯿﺮوی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی دﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.


📌 - در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺎﻟﻢ، وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﺣﺠﻢ ﻫﻮای ............ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ............

1) ﺟﺎری ﺑﺎ ذﺧﯿﺮۀ ﺑﺎزدﻣﯽ - ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﻧﺪه ای داﺧﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

2) ﺟﺎری ﺑﺎ ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ - زﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض اﺳﺖ.

3) ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮده - ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮد ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

4) ﻣﺮده ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه - ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.


📌 - در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ........... درﻧﺘﯿﺠﮥ ........... رخ دﻫﺪ.

1) اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان +H ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ - اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ

2) ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ - ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﺷﺶ ﻫﺎ

3) ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﯿﺪراز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ - اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺧﻮن

4) اﻓﺰاﯾﺶ CO2 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ - ﮐﺎﻫﺶ ورود اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ


( تست چالشی )

📌 - ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﺒﺎرت داده ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

"در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه آن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺮا وارد ............، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ............"

1) ﻧﻤﯽ ﺷﻮد - ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻔﺲ آرام و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

2) ﻣﯽ ﺷﻮد - ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺬب و ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ ﮔﻮارﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

3) ﻣﯽ ﺷﻮد - ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺑﺎب وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

4) ﻧﻤﯽ ﺷﻮد - ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای اﻧﺪک در آن ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


📍 -گزینه 4

ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮﻃﻮب  ﮐﺮدن ﻫﻮا ﻧﻘﺶ دارد.

1) ﻧﺎﯾﮋک ﻫﺎ ﺣﻠﻘﮥ ﻏﻀﺮوﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. (ﻧﺎدرﺳﺘﯽ "1")

2) ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ وﺳﯿﻊ در ﺑﯿﻨﯽ (و ﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. (ﻧﺎدرﺳﺘﯽ "2")

3) ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ در ﻧﺎﯾﮋک ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای (ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای) ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. (ﻧﺎدرﺳﺘﯽ "3")

4) ﻫﻮای ذﺧﯿﺮۀ ﺑﺎزدﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﺶ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. (درﺳﺘﯽ "4")


📍 -گزینه 4

ﺑﺮای دم ﻋﻤﯿﻖ، اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ﻧﯿﺰ، ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﮥ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

1) ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ در ﺣﺎﻟﺖ دم ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

2) در ﺣﺎﻟﺖ دم ﺷﺶ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ درون ﺷﺶ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.

3) ﻫﻮای ﺟﺎری ﻣﻘﺪار ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دم ﻋﺎدی وارد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزدم ﻋﺎدی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.


📍 -گزینه 2

ﻫﻤﻮاره ﻫﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺶ در ﻫﻨﮕﺎم دم، ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺮای ورود ﻫﻮای ﺟﺎری ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﻧﺪه های ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ورود ﻫﻮای ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﻧﺪهای ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻀﻼت ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ﻫﺎ:

1) ﺣﺠﻢ ﺟﺎری ﻣﻘﺪار ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دم ﻋﺎدی وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزدم ﻋﺎدی از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. در دم ﻋﺎدی، ﻋﻀﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دم ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎزدم ﻋﺎدی، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ. در ﺑﺎزدم ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ دﻧﺪه ای داﺧﻠﯽ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻮای ذﺧﯿﺮۀ ﺑﺎزدﻣﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

3) ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ذﺧﯿﺮۀ دﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪن تغییر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ﻣﺮده در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ تغییر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻮای ﻣﺮده ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺠﺎری ﻫﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎری ﻫﺎدی ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ تغییر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

4) ﻫﻮای ﻣﺮده در ﻣﺠﺎری ﻫﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﭙﺮدازد. ﻫﻮای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻮای ﻣﺮده، ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


📍 -گزینه 2

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻫﻮازی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻫﺎی وی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ ۱: دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺮﭼﻪ CO۲ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، +H ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ ۳: اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت در ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ (ﺧﻮن ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد)، ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ رﻓﺘﻪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ اﻧﯿﺪرازﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ ۴: اﮔﺮ O2 ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ وارد ﻧﺸﻮد، در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ زﯾﺎدی در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺨﺸﯽ از CO2 ای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.


📍 -گزینه 4

ﮐﺒﺪ اﻧﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺮا را ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا (ﮐﯿﺴﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺮا) اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮐﻪ پایین ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺒﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ، ﺧﻮن ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ. ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﻮاره ﻟﻮﻟﻪ را از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ (ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای اﻧﺪک و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ) ﻣﺨﺎط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺬب آب، ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

1) ﺧﻮن ﻣﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ ﻗﻠﺐ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﺘﻬﺎی آن در پایین ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺗﻨﻔﺲ آرام و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

2) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺎط در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺬب و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻫﺮ اﻧﺪاﻣﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ و ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، در روده ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺑﺎب (ﮐﺒﺪ) وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺨﺎط، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

3) ﺧﻮن ﺗﯿﺮه ﮐﻮﻟﻮن ﺑﺎﻻرو و پایین رو، ﻣﻌﺪه، روده ﺑﺎرﯾﮏ و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﻮن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی پایینی ﻣﻌﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﺮگ دﯾﮕﺮ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﺮگ دﯾﮕﺮی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. (اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮن ﯾﮏ اﻧﺪام ﮔﻮارﺷﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ)


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را که شامل تست و پاسخ‌تشریحی می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.


💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

فایل های ضمیمه

کلیپ معرفی
ویس توضیح مجموعه تست‌های کنکور تجربی

مطالب مرتبط

#
کنکور
#
زیست شناسی
#
تست شناسنامه‌دار
#
پایه دوازدهم
#
درسنامه های آزمون 31 تیر1401
#
درسنامه های آزمون 14 مرداد 1401
#
درسنامه های آزمون 28 مرداد1401
#
درسنامه های آزمون 11 شهریور 1401
#
درسنامه های آزمون 25 شهریور 1401
#
درسنامه های آزمون 8 مهر 1401
#
درسنامه های آزمون 22 مهر 1401
#
درسنامه های آزمون 6 آبان 1401
#
درسنامه های آزمون 20 آبان1401
#
درسنامه های آزمون 4 آذر 1401
#
درسنامه های آزمون 18 آذر 1401
#
درسنامه های آزمون 2 دی 1401
#
درسنامه های آزمون 23 دی 1401
#
درسنامه های آزمون 21 بهمن 1401
#
درسنامه های آزمون 5 اسفند 1401
#
درسنامه های آزمون 19 اسفند 1401
#
درسنامه های آزمون 7 فروردین 1402
#
درسنامه های آزمون 18 فروردین 1402
3/25/2023 2:26:58 PM