شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 37 - مهدی خداوندلو

سلام دوستان خوبم! طبق قرار هر شنبه با 5 تست کنکور زیست دوازدهم با شما هستیم. این مطلب هر هفته بروزرسانی می‌شود! هر ایستگاه جدید شامل 5 تست کنکور می‌باشد.

شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 37 - مهدی خداوندلو

👋🏻 سلام دوستان خوبم!

📚 همانطور که می‌دانید، سوالات کنکورهای سال‌های گذشته، مهم‌ترین منبع برای تمرین و آمادگی برای کنکور هستند.

🖇️این تست‌ها از دو جنبه اهمیت بسیاری دارند:

📌- مورد اول این‌که باعث تمرین و تکرار مطالب کتاب درسی می‌شوند و با مطالعه این تست‌ها می‌توانید آمادگی لازم را به دست بیاورید.

📌- مورد دوم که باعث می‌شود اهمیت تست‌های کنکور نسبت به هر تستی بالاتر باشد، این است که شما می‌توانید با مطالعه این تست‌ها با سبک و سیاق طراحان کنکور آشنا بشوید. به عبارت دیگر می‌توانید بخش‌های مهم مطالب کتاب درسی را که در سال‌های اخیر از آن‌ها سوالات بسیاری طرح شده است را پیدا کنید.

🔍 بنابراین سعی کنید با مطالعه این تست‌ها، علاوه بر تمرین و آمادگی، روش مطالعه خود را طبق سبک و سیاق طراحان کنکور تنظیم کنید!

💻 در همین راستا، مطالبی تهیه شده است که بتوانید طبق پیشروی برنامه راهبردی، به سوالات کنکور مباحثی که مطالعه می‌کنید دسترسی داشته باشید.

📥 این مطالب هر هفته طبق برنامه راهبردی آپدیت می‌شوند. شما می‌توانید علاوه بر تست ایستگاه‌های گذشته، تست‌های جدید را که هر هفته بارگزاری می‌شوند مطالعه کنید.

🌱 طبق قرار هر شنبه با 5 تست کنکور زیست یازدهم با شما هستیم.

این مطلب هر هفته بروزرسانی می‌شود! هر ایستگاه جدید شامل 5 تست کنکور می باشد.

*همچنین می‌توانید فایل PDF این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را در انتهای این مطلب دانلود کنید.

**اگر از مرورگر موبایل استفاده می‌کنید، برای تجربه بهتر می‌توانید سایت را در حالت دسکتاپ قرار دهید.

♦️♦️♦️مجموعه تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو♦️♦️♦️

🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - مهدی خداوندلو🟢
🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - مهدی خداوندلو🟢
🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - مهدی خداوندلو🟢

مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🔴           ایستگاه سی‌ و هفتم          🔴 

📌 - ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد، درﺑﺎرۀ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ (ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﺎدﺗﻦ ﺳﺎز) درﺳﺖ اﺳﺖ؟ (با تغییر)

اﻟﻒ) ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﮥ ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب) ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺒﻮزوم ﻫﺎی آزاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ج) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

د) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 1395


📌 - در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ............ را دارد، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ............

1) اﻧﺠﺎم دﯾﺎﭘﺪز(ﺗﺮاﮔﺬری) - در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد، ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺪازه تغییر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

2) ذره ﺧﻮاری - ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﺎص را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

3) ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۲G ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ - ﮔﯿﺮﻧﺪۀ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ (ﭘﺎدﮔﻨﯽ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدۀ ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪۀ رگ ﻫﺎ - ﻣﺎدۀ ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

 

📌 - در ﭘﯽ ﻣﺮگ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ، ﮐﺪام اﺗﻔﺎق روی ﻣﯽ دﻫﺪ؟ (با تغییر)

1) ﻫﻀﻢ آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ

2) اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ آزادﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان

3) اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ اﻧﯿﺪراز

4) اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺷﺖ ﺧﻮارﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ در ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل

 

📌 - ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت، درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮری درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺘﯽ آن ﺟﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ (با تغییر)

1) ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ، در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن ﻓﻌﺎل اﻧﺪ.

2) در درون ﺑﺪن آن، ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3) در ﺣﻔﺮات ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان آن، اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ از رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.

4) دو ﻧﻮع ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ


( تست چالشی ) 

📌 - در اﻧﺴﺎن، ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺎﭘﺪز دارﻧﺪ؟ (با تغییر)

1) ﻓﻘﻂ در ﮔﺮه ﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

2) ﻣﻨﺸﺎء آن ﻫﺎ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻟﻨﻔﻮﺋﯿﺪی اﺳﺖ.

3) ﭼﺎﺑﮏ اﻧﺪ و ﻣﻮاد دﻓﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

4) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﺎص را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 1396


📍 -گزینه 3

ﮔﺎم اول:

ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎم دوم:

ﻣﻮارد (اﻟﻒ)، (ج) و (د) ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:

اﻟﻒ) ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺎدﺗﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب) ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺒﻮزم ﻫﺎی ﺷﺒﮑﮥ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ زﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ج) اﺗﺼﺎل ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ آﻧﺘﯽ ژن را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

د) ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ در ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

📍 -گزینه 2

ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز (ذره ﺧﻮاری) ﺑﺎ ذرات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ در دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ 1: ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺎﭘﺪز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺪازه تغییر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 3: ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ (ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ G۲) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮد دارای ﮔﯿﺮﻧﺪۀ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 4: ﺑﺎزوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎرﯾﻦ (ﻣﺎدۀ ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن) و ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ (ﻣﺎدۀ ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪۀ رگ ﻫﺎ) را ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪ.


📍 -گزینه 4

در ﭘﯽ ﻣﺮگ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺳﺎزی ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدۀ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﻪ1: آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﻪ2: ﻓﻘﻂ آﻫﻦ آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﻪ3: ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ اﻧﯿﺪراز در ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ آن ﻫﺎ ﻣﯿﺰاﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.


📍 -گزینه 1

ﮔﺎم اول:

ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮن و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ آن ﻫﺎ ﺟﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد، ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎم دوم:

ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﻣﻬﺮه داران و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﮥ ﮔﻮارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ 2: ﮐﺮم  ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ و ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﯽ دارد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 3: ﮐﺮم  ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ!

ﮔﺰﯾﻨﮥ 4: ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻬﺮه داران وﺟﻮد دارد.


📍 -گزینه 3

ﮔﺎم اول:

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺎﭘﺪز دارﻧﺪ ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺎم دوم:

ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﭼﺎﺑﮏ اﻧﺪ و ﻣﻮاد دﻓﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ 1: ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮه ﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺪن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 2: ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪی اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 4: ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوب ﺧﺎص را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را که شامل تست و پاسخ‌تشریحی می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.


💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

فایل های ضمیمه

کلیپ معرفی
ویس توضیح مجموعه تست‌های کنکور تجربی

مطالب مرتبط

#
کنکور
#
زیست شناسی
#
تست شناسنامه‌دار
#
پایه دوازدهم
#
درسنامه های آزمون 31 تیر1401
#
درسنامه های آزمون 14 مرداد 1401
#
درسنامه های آزمون 28 مرداد1401
#
درسنامه های آزمون 11 شهریور 1401
#
درسنامه های آزمون 25 شهریور 1401
#
درسنامه های آزمون 8 مهر 1401
#
درسنامه های آزمون 22 مهر 1401
#
درسنامه های آزمون 6 آبان 1401
#
درسنامه های آزمون 20 آبان1401
#
درسنامه های آزمون 4 آذر 1401
#
درسنامه های آزمون 18 آذر 1401
#
درسنامه های آزمون 2 دی 1401
#
درسنامه های آزمون 23 دی 1401
#
درسنامه های آزمون 21 بهمن 1401
#
درسنامه های آزمون 5 اسفند 1401
#
درسنامه های آزمون 19 اسفند 1401
#
درسنامه های آزمون 7 فروردین 1402
#
درسنامه های آزمون 18 فروردین 1402
3/25/2023 2:39:39 PM