شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - ایستگاه 26 - مهدی خداوندلو

سلام دوستان خوبم! طبق قرار هر شنبه با 10 تست کنکور زیست دوازدهم با شما هستیم.

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - ایستگاه 26 - مهدی خداوندلو

👋🏻 سلام دوستان خوبم!

📚 همانطور که می‌دانید، سوالات کنکورهای سال‌های گذشته، مهم‌ترین منبع برای تمرین و آمادگی برای کنکور هستند.

🖇️این تست‌ها از دو جنبه اهمیت بسیاری دارند:

📌- مورد اول این‌که باعث تمرین و تکرار مطالب کتاب درسی می‌شوند و با مطالعه این تست‌ها می‌توانید آمادگی لازم را به دست بیاورید.

📌- مورد دوم که باعث می‌شود اهمیت تست‌های کنکور نسبت به هر تستی بالاتر باشد، این است که شما می‌توانید با مطالعه این تست‌ها با سبک و سیاق طراحان کنکور آشنا بشوید. به عبارت دیگر می‌توانید بخش‌های مهم مطالب کتاب درسی را که در سال‌های اخیر از آن‌ها سوالات بسیاری طرح شده است را پیدا کنید.

🔍 بنابراین سعی کنید با مطالعه این تست‌ها، علاوه بر تمرین و آمادگی، روش مطالعه خود را طبق سبک و سیاق طراحان کنکور تنظیم کنید!

💻 در همین راستا، مطالبی تهیه شده است که بتوانید طبق پیشروی برنامه راهبردی، به سوالات کنکور مباحثی که مطالعه می‌کنید دسترسی داشته باشید.

📥 این مطالب هر هفته طبق برنامه راهبردی آپدیت می‌شوند. شما می‌توانید علاوه بر تست ایستگاه‌های گذشته، تست‌های جدید را که هر هفته بارگزاری می‌شوند مطالعه کنید.

🌱 طبق قرار هر شنبه با 5 تست کنکور زیست دوازدهم با شما هستیم.

این مطلب هر هفته بروزرسانی می‌شود! هر ایستگاه جدید شامل 5 تست کنکور می باشد.

*همچنین می‌توانید فایل PDF این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را در انتهای این مطلب دانلود کنید.

**اگر از مرورگر موبایل استفاده می‌کنید، برای تجربه بهتر می‌توانید سایت را در حالت دسکتاپ قرار دهید.

♦️♦️♦️مجموعه تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو♦️♦️♦️

🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - مهدی خداوندلو🟢
🟢شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - مهدی خداوندلو🟢

مهدی خداوندلو

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🔴           ایستگاه بیست و ششم          🔴 

📌 - ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﭘﺮان ﻟﮏ در ﺑﺎﮐﺘﺮی E.coli، ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

"ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ............ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ  ﺷﻮد، ﻫﻤﻮاره ............"

1) ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه - ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ از DNA، ﺑﯿﺶ از ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد.

2) ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز (RNA ﭘﻠﯽ  ﻣﺮاز) - ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﺳﺖ.

3) آﻧﺰﯾﻢ وﯾﮋۀ روﻧﻮﯾﺴﯽ - ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻟﯽ  ﻫﺎی ﺑﯿﻦ  ژﻧﯽ اﭘﺮان را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4) ﻓﺮآوردۀ ﻧﻬﺎﯾﯽ ژن - در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﻋﯽ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارد.

ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 1399📌 - در اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ B، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ رﻧﺎی ﻧﺎﻗﻞ (tRNA) از ﺟﺎﯾﮕﺎه E ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ، ﮐﺪام اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ؟

1) tRNA ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه P ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد.

2) آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه A، از RNAی ﻧﺎﻗﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮔﺮدد.

3) tRNA ﺣﺎﻣﻞ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه A را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4) ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه P ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.

📌 - ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت وراﺛﺘﯽ در ﻫﻮﻫﺴﺘﻪ ای (ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت)ﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ) ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻏﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی دارد.

ب) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج) در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻮد، واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ دارد.

د) در ﭘﯽ ﺟﺪاﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد، آﻣﺎدۀ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4


📌 - در ﭘﯽ اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪۀ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن، ............ ﻧﻮرون ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

1) ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ از ژن  ﻫﺎ در

2) ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮن ﻫﺎی ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ

3) ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی +NAD در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

4) ورود ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺑﻪ


 

( تست چالشی ) 

📌 - ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﭼﺮﺧﮥ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﺧﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ از ﻧﻘﺎط وارﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺪ. ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت، در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار درﺳﺖ اﺳﺖ؟ (با تغییر)

1) ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری، رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه اﻧﺪاز - ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2) راه اﻧﺪاز ژن ﻫﺎی tRNA و mRNA ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3) ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﮥ ﻫﺮ آﻧﺰﯾﻢ رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

4) ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻧﺎﺑﺴﭙﺎراز ﻫﻤﻮاره اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را دارد.

ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 1394


📍 -گزینه 4

ﺑﯿﺎن ﺷﺪن ژن ﻫﺎی اﭘﺮان  ﻟﮏ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻻﮐﺘﻮز ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ وﻇﯿﻔﮥ آﻧﺰﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ 1: ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻧﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دﻧﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 2: ﻻﮐﺘﻮز ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ دی ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 3: اﭘﺮان ﻟﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﯿﻦ ژﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.


📍 -گزینه 1

در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ tRNA از ﺟﺎﯾﮕﺎه E ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ tRNA ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه P ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ 2: آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه P از رﻧﺎی ﻧﺎﻗﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه A.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 3: اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ آزادﮐﻨﻨﺪه وارد ﺟﺎﯾﮕﺎه A ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ 4: ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه A رﯾﺒﻮزوم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه P.


📍 -گزینه 1

ﻣﻮرد (ج) ﻓﻘﻂ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻮرت ﺳﺆال دﻧﺎ و رﻧﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:

(اﻟﻒ)، (ب) و (د): ﻣﻮﻟﮑﻮل رﻧﺎ (RNA) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ج): دﻧﺎ و رﻧﺎ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ دارای ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﻨﺪ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺑﺎز آﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


📍 -گزینه 1

ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽ از ژن ﻫﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺗﺼﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪۀ ﻋﺼﺒﯽ (ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه) روﻧﻮﯾﺴﯽ از ژن ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ2: اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪۀ ﻋﺼﺒﯽ از ﻧﻮع ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮرون ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ3: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی +NAD در ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺰﯾﻨﮥ4: در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ- ﻣﻐﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ورود ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ (ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮرون ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ) ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


📍 -گزینه 1

ﮔﺎم اول:

ﺟﺎﻧﺪار ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯽ ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ از ﻧﻘﺎط وارﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺪ، ﻗﻄﻌًﺎ ﺟﺎﻧﺪاری ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت اﺳﺖ.

ﮔﺎم دوم:

در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم روﻧﻮﯾﺴﯽ رﻧﺎ ﺑﺴﭙﺎراز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ راه اﻧﺪاز ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ - ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ2: در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ!

ﮔﺰﯾﻨﮥ3و4: ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ رﻧﺎی ﭘﯿﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻧﺎﺑﺴﭙﺎرازﻫﺎی ﺷﻤﺎره 1 و 3 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


🔷           مشاوره و پشتیبانی ویژه با من          🔷


♦️          فایل پی‌دی‌اف (PDF)           ♦️

دوستان عزیز، شما می‌توانید فایل پی‌دی‌اف این ایستگاه و ایستگاه‌های قبل را که شامل تست و پاسخ‌تشریحی می‌باشند را در انتهای همین مطلب دانلود کنید.


💯موفق باشید!💯

🔵مهدی خداوندلو🔵

🟢دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه 470 کنکور تجربی🟢

فایل های ضمیمه

کلیپ معرفی
ویس توضیح مجموعه تست‌های کنکور تجربی
3/25/2023 3:10:57 PM