هویت - دهم انسانی - تست - امیرحسین کاروین

بررسی درس هویت به کمک تست‌های آموزشی مشابه آزمون 23 دی

هویت - دهم انسانی - تست - امیرحسین کاروین

1.به‌ترتیب «نتیجة مواجهة مردم‌شناسان بنا به وظیفة حرفه‌ای خود با فرهنگ‌های غیرغربی» و «یکی از مهم‌ترین انتقاد آن‌ها نسبت به این موضوع» چه بود؟

1) به پیچیدگی و عمق فرهنگ‌های غیرغربی و اشتباه جامعه‌شناسان غربی پی‌ بردند. ـ خودمداری فرهنگ غرب و تصور سادة آن از سایر فرهنگ‌ها

2) به پیچیدگی و عمق فرهنگ‌های غربی و اشتباه جامعه‌شناسان غربی پی‌ بردند. ـ تقسیم‌کار میان جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان

3) به پیچیدگی و عمق فرهنگ‌های غیرغربی و اشتباه جامعه‌شناسان غربی پی بردند. ـ تقسیم کار میان جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان

4) به پیچیدگی و عمق فرهنگ‌های غربی و اشتباه جامعه‌شناسان غربی پی بردند. ـ خودمداری فرهنگ غرب و تصور سادة آن از سایر فرهنگ‌ها

2.کدام گزینه در ارتباط با ضرب‌المثل قدیمی اروپایی‌‌ها که «همة راه‌ها به رم ختم می‌شوند.»، صحیح است؟

1) هر جهان اجتماعی، ‌فرهنگ و تمدن مناسب با خود را به‌وجود می‌آورد.

2) فرهنگ‌ها و تمدن‌ها براساس آرمان‌ها و ارزش‌های خود، تحولاتی را دنبال می‌کنند و مسیرهای مختلفی می‌پیمایند.

3) جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده‌اند،‌ باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند و زندگی بشر تنها یک مسیر را طی می‌کند.

4) جهان اجتماعی زنده و سالم، مطابق با نیاز خود، ‌از دستاوردهای جهان اجتماعی دیگر بهره می‌برد.

3.هر یک از موارد زیر به‌ترتیب مربوط به کدام فرهنگ می‌باشد؟

الف) این فرهنگ، به خداوندگاران و قدرت‌های فوق‌طبیعی قائل است.

ب) این فرهنگ، از محدودة مرزهای این جهان عبور می‌کند.

ج) در این فرهنگ، جهان دیگر انکار می‌شود یا در محدودة منافعی که برای خواسته‌های این‌جهانی بشر دارد، پذیرفته می‌شود.

د) این فرهنگ،‌ با طرد دانش ابزاری متناظر با طبیعت، امکان بهره‌وری معقول انسان از طبیعت را دور از دسترس می‌سازد.

1) اساطیری ـ معنوی ـ ‌سکولار ـ اساطیری                   2) توحیدی ـ معنوی ـ دنیوی ـ اساطیری

3) اساطیری ـ توحیدی ـ سکولار ـ دنیوی                    4) توحیدی ـ توحیدی ـ دنیوی ـ سکولار

4.جهان اجتماعی چگونه پدید می‌آید و یک جهان اجتماعی براساس عقاید و ارزش‌های خود، چه محدودیت‌هایی را می‌تواند بر انسان تحمیل کند؟

1) با انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر ـ‌ محدودیت‌هایی را در پیدایش و گسترش آگاهی و ارادة انسان پدید می‌آورد و مانع مشارکت اجتماعی افراد می‌شود.

2) با انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر ـ ممکن است برخی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بشر را نادیده انگارد.

3) با اراده و آگاهی انسان ـ ممکن است برخی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بشر را نادیده انگارد.

4) با اراده و آگاهی انسان ـ محدودیت‌هایی را در پیدایش و گسترش آگاهی و ارادة انسان پدید می‌آورد و مانع مشارکت اجتماعی افراد می‌شود.

5.آرمان‌های جهان اجتماعی در … متبلور می‌شود. مرز قلمرو آرمانی و واقعی جهان اجتماعی براساس … تغییر می‌کند و «ساده زیستی» از جمله آرمان‌هایی است که … قرار دارد.

1) هنجارها ـ عقاید مردم ـ بیرون قلمرو واقعی               2) ارزش‌ها ـ عمل مردم ـ بیرون از قلمرو واقعی

3) هنجارها ـ عمل مردم ـ درون قلمرو واقعی                4) ارزش‌ها ـ عقاید مردم ـ درون قلمرو واقعی

6.به‌ترتیب کدام گزینه در ارتباط با جهان‌های اجتماعی در طول هم درست و در اتباط با جهان‌های اجتماعی در عرض هم نادرست است؟ 

1) عده‌ای از جامعه‌شناسان معتقدند که بعضی از جهان‌های اجتماعی شبیه یکدیگرند. – در این دیدگاه هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به‌وجود می‌آورد.

2) در این دیدگاه همة جوامع در یک خط قرار دارند و همة آن‌ها شبیه یک نوع موجود زنده‌اند. – جهان‌های اجتماعی مختلف با روابط متقابلی که دارند می‌توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

3) در جوامع ارگانیکی تقسیم کار گسترده وجود دارد ولی در جوامع مکانیکی تقسیم کار اجتماعی شکل نگرفته است. – در این دیدگاه همة فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، زمانی طولانی دوام می‌آورند.

4) در این دیدگاه جوامعی که به لحاظ نظامی و سیاسی عقب مانده‌اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند. – در این دیدگاه، جهان اجتماعی با حفظ هویت خود، می‌تواند مسیر جهان اجتماعی دیگری را ادامه می‌دهد.

  1. 7.به‌ترتیب، کدام گزینه تکمیل‌کنندة جاهای خالی عبارت‌های زیر می‌باشد؟

الف) تفاوت‌هایی که به حوزة … باز می‌گردد، از نوع تفاوت‌هایی است که درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می‌شود.

ب) با کم یا زیاد شدن جمعیت یک جامعه، جهان اجتماعی هویت خود را … .

پ) تفاوت‌هایی که مربوط به … باشد، نشان از ظهور جهان اجتماعی جدید دارد.

1) عقاید و ارزش‌ها – حفظ نمی‌کند – لایه‌های سطحی                      2) هنجارها و نمادها – حفظ نمی‌کند – لایه‌های عمیق

3) عقاید و ارزش‌ها – حفظ می‌کند – لایه‌های سطحی                       4) هنجارها و نمادها – حفظ می‌کند – لایه‌های عمیق

  1. 8.چگونه به تنوع جهان‌های اجتماعی پی می‌بریم و وقتی می‌گوییم «رفتار سایر موجودات زنده، ناآگاهانه یا غریزی است.» به چه معناست؟

1) با آگاهی و معرفت انسان و هم‌چنین اراده و اختیار آن‌ها – موجود زنده از بدو تولد معلومات غیراکتسابی دارد که قابلیت دستکاری و تغییر چندانی ندارند.

2) با آگاهی و معرفت انسان‌ها و هم‌چنین اراده و اختیار آن‌ها – صرفاً موجودی منفعل و پذیرنده نیستند بلکه کنشگری‌ فعال و تأثیرگذار هستند.

3) با مراجعه به تاریخ گذشتة خود و مقایسة جهان خود با جوامع دیگر - موجود زنده از بدو تولد معلومات غیراکتسابی دارد که قابلیت دستکاری و تغییر چندانی ندارند.

4) با مراجعه به تاریخ گذشتة خود و مقایسة جهان خود با جوامع دیگر - صرفاً موجودی منفعل و پذیرنده نیستند بلکه کنشگری‌ فعال و تأثیرگذار هستند.

  1. 9.هریک از عبارات زیر مربوط به کدام گزینه است؟

الف) از دست رفتن دانش اهداف و ارزش‌ها

ب) اسیر شدن انسان در یک نظام اجتماعی پیچیده

ج) رشد علوم تجربی برای تسلط بر طبیعت و جامعه

1) زوال عقلانیت ذاتی – بسط عقلانیت ابزاری - گسترش کنش‌های عقلانی با اهداف دنیوی

2) زوال عقلانیت ابزاری – بسط عقلانیت ابزاری – گسترش عقلانیت ذاتی

3) زوال عقلانیت ذاتی – قفس آهنین - گسترش عقلانیت ابزاری

4) رشد عقلانیت ذاتی – قفس آهنین – رشد عقلانیت ابزاری

10.به‌ترتیب، درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

الف) جهان متجدد در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برمی‌دارد.

ب) در جهان معنوی، انسان از محدودة مرزهای این جهان عبور کرده، چهر‌ه‌ای آسمانی و ملکوتی پیدا می‌کند.

ج) در جهان اجتماعی دنیوی، جهان ماوراءالطبیعت هیچ‌گونه معنایی ندارد و صرفاً مادة خامی در اختیار انسان است.

د) جهان دنیوی اکثر ظرفیت‌ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنیا به‌کار می‌گیرد.

1) غ، ص، غ، غ                              2) ص، غ، ص، غ                     3) ص، ص، غ، غ                    4) ص، ص، غ، ص


دفترچه جامع درسنامه 23 دی

3/25/2023 2:02:18 PM