اصول انتخاب درست - دهم انسانی - تست- امیرحسین کاروین

در این بخش به دو مبحث مهم از کتاب اقتصاد یعنی اصول انتخاب درست و مرز امکانات تولید می‌پردازیم.

اصول انتخاب درست - دهم انسانی - تست- امیرحسین کاروین

سلام و خسته نباشید به همه دانش آموزانی که دارند برای آینده شون تلاش می کنند.

مثل روزهای قبل،از تست های مهم این درس شروع می کنیم و در ادامه سراغ تست های پیشنهادی رتبه های برتر میریم.


1 .به‌ترتیب چرا باید بین گزینه‌های خود بده ـ بستان کنیم و چه زمانی می‌توانیم بگوییم که ما قید بودجه داریم؟

1) محدود بودن بودجه ـ زمانی که مقدار مشخص و محدودی انتخاب داریم.

2) محدود بودن تعداد انتخاب‌ها ـ زمانی که مقدار مشخص و محدودی انتخاب داریم.

3) محدود بودن تعداد انتخاب‌ها ـ زمانی که مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن داریم.

4) محدود بودن بودجه ـ زمانی که مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن داریم.

2 .دو فرد الف و ب برای هزینه کردن درآمد یک سال خود، گزینه‌هایی را مدنظر دارند. اگر انتخاب آنها مطابق موارد زیر باشد، به‌ترتیب هزینة فرصت انتخاب فرد الف و ب چه خواهد بود؟

الف) بین خرید سکه و سرمایه‌گذاری در بورس که به ترتیب در سال 25 و 18 میلیون تومان سود دارد، مورد اول را انتخاب می‌کند.

ب) از بین دایر کردن مغازه و سپرده‌گذاری در بانک، به‌دلیل بیشتر بودن سود مغازه‌داری به این کار روی می‌آورد.

1) 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می‌شود. ـ سودی که از مغازه‌داری به‌دست می‌آورد.

2) 18 میلیون تومان سودی که می‌توانست از سرمایه‌گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم‌پوشی کرده است. ـ منفعتی که از سپرده‌گذاری در بانک می‌توانست به دست آورد ولی از آن صرف‌نظر کرده است.

3) 18 میلیون تومان سودی که می‌توانست از سرمایه‌گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم‌پوشی کرده است. ـ سودی که از دایر کردن مغازه نصیب فرد می‌شود.

4) 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می‌شود. ـ منفعتی که از سپرده‌گذاری در بانک می‌توانست به دست آورد ولی از آن صرف‌نظر کرده است.

3.کدام‌یک از گزاره‌های زیر به اصل متفاوتی از اصول تصمیم‌گیری در انتخاب کسب و کار اشاره دارد؟

1) تصمیم‌گیری منطقی با مقایسة تمامی منافع و هزینه‌ها به‌دست می‌آید.

2) اطلاعاتی که ما از تصمیم‌ها داریم در تشخیص منافع و هزینه‌ها تأثیرگذار است.

3) تنها هزینه‌ای که بر تصمیم‌گیریتان مؤثر است، هزینه‌هایی است که در زمان تصمیم‌گیری شما به‌وجود می‌آیند.

4) بهترین رویکرد در تصمیم‌گیری به نوع تصمیم فرد بستگی دارد.

4 .کدام‌یک از عبارات زیر صحیح بیان نشده است؟

الف) علاوه بر انتخاب‌های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب‌های اجتماعی نیز مواجه است.

ب) منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کالاها و خدمات هستند و می‌توان آنها را عوامل تولید نیز دانست.

ج) جایی که همة عوامل تولید حاضر باشند، نیاز یا خواستة برآورده نشده‌ای وجود ندارد.

د) در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره‌برداری، سرمایة انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین دارد.

1) د ـ ب            2) الف    3) ج      4) د ـ ج

5 .به‌ترتیب بهتر است یک شرکت، به جای تولید … مرز امکانات تولید، … مرز امکانات تولید کند و جملة «چیزی به نام نهار مجانی وجود ندارد» اشاره به مفهوم … دارد.

1) بر روی ـ در درون ـ هزینة فرصت                  2) در درون ـ بر روی ـ هزینة فرصت

3) بر روی ـ در درون ـ مرز امکانات تولید          4) در درون ـ بر روی ـ مرز امکانات تولید

6.نوع کدام‌یک از تصمیم‌های زیر متفاوت است؟

1) انتخاب بین رفتن به سینما یا رفتن به خرید برای تفریح

2) تصمیم‌گیری در مورد میزان مطالعة کتاب و مدت زمان مشاهدة تلویزیون

3) انتخاب بین صرف پیتزا یا کباب کوبیده برای شام

4) تصمیم‌گیری برای خرید کفش با رنگ مشکی یا قرمز

7هر یک از عبارات زیر به کدام‌یک از اشتباهات رایج در تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی اشاره دارد؟

الف) خرید صرفاً به‌دلیل فروش ویژه

ب) سرمایه‌گذاری در زمینه‌های پرخطر بدون آمادگی لازم

ج) رفتن زیر بار سنگین انواع بدهی، برای تأمین هزینه‌های مصرف فعلی

1)الف) اثرگذاری حقه‌های فروش بر تصمیم‌گیری‌ها، ب) اعتماد به نفس بیش از حد یا خودرأی بودن، ج) بی‌صبری زیاد

2)الف) بی‌صبری زیاد، ب) اعتماد به نفس بیش از حد یا خودرأی بودن، ج) عدم توجه به هزینه‌های هدررفته

3)الف) بی‌صبری زیاد، ب) چسبیدن به وضعیت فعلی، ج) عدم توجه به هزینه‌های هدررفته

4)الف) اثرگذاری حقه‌های فروش بر تصمیم‌گیری‌ها، ب) بی‌صبری زیاد، ج) اعتماد به نفس بیش از حد یا خودرأی بودن

8.یک شرکت فرضی می‌تواند به تولید دو محصول  و  بپردازد. این شرکت می‌تواند در سال  کیلوگرم محصول  و یا  کیلوگرم محصول  تولید کند. اگر سود حاصل از فروش هر کیلو محصول  تولیدی  هزار تومان و سود حاصل از فروش هر کیلو محصول  تولیدی  هزار تومان باشد، آنگاه این شرکت به تولید کدام محصول خواهد پرداخت و هزینة فرصت این انتخاب کدام خواهد بود؟

1)محصول  ـ  میلیون تومان سود حاصل از تولید کالای  که شرکت کسب می‌کند.

2)محصول  ـ  میلیون تومان سود حاصل از تولید کالای  که شرکت از آن صرف‌نظر کرده است.

3)محصول  ـ  میلیون تومان سود حاصل از تولید کالای  که شرکت کسب می‌کند.

4)محصول  ـ  میلیون تومان سود حاصل از تولید کالای  که شرکت از آن صرف‌نظر کرده است.

9.کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد الگوی مرز امکانات تولید نادرست است؟

1)تولید در درون مرز امکانات تولید، بهتر از تولید بر روی مرز امکانات تولید است.

2)نقاط خارج از مرز غیرقابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید آن وجود ندارد.

3)یک کسب و کار می‌تواند هر سطح تولید را که با نقطه‌ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند.

4)مرز امکانات تولید، مرزی است بین آنچه با منابع در دسترس می‌توان تولید کرد و آنچه نمی‌توان تولید کرد.

10.یک بنگاه فرضی، تنها دو محصول  و  را تولید می‌کند. با توجه به الگوی مرز امکانات تولید زیر، کدام گزینه صحیح است؟

1)تولید در نقطة (د) ناکارا است. 

2)با توجه به نقاط (ب) و (ج) هزینة فرصت  واحد تولید بیشتر کالای، صرف‌نظر کردن از تولید  واحد کالایاست.

3)دستیابی به نقطة (هـ) غیرممکن است.

4)در نقطة (الف)، تنها  واحد کالای  تولید می‌شود.

 خب خداقوت!

اینم لینک دفترچه جامعمون که قبل از آزمون حتما بهش سر بزنید.

 

 

11/29/2022 3:46:00 AM