روز درس، درس منطق دهم انسانی ویژه آزمون 6آبان -فاطمه رئیس‌زیدی

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 6 آبان خلاصه درس و نمونه‌سؤال درس منطق را در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است.

روز درس، درس منطق دهم انسانی ویژه آزمون 6آبان -فاطمه رئیس‌زیدی

دانش‌آموزان عزیز دهم انسانی:

برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 6 آبان خلاصه درس و نمونه‌سؤال  درس منطق را در فایل زیر برای شما بارگذاری شده است. با مطالعه نکات آموزشی این فایل آمادگی خود را کامل کنید.

4/2/2023 8:59:37 AM