منطق برنامه راهبردی آزمون

آزمون‌های برنامه ای کانون در واقع بازخورد منظم ، که بر اساس برنامه‌ای به نام برنامه راهبردی میباشد. این آزمون‌ها شامل 8 پروژه در طول سال تحصیلی و یک پروژه در تابستان می‌باشد. اولین پروژه تعیین...

منطق برنامه راهبردی آزمون

آزمون های برنامه ای کانون در واقع بازخورد منظم ، که بر اساس برنامه‌ای به نام برنامه راهبردی می باشد. این آزمون ها  شامل ۸ پروژه در طول سال تحصیلی و یک پروژه در تابستان می باشد.

اولین  پروژه تعیین سطح آزمون مهرماه می باشد .

در آغاز نیم سال اول و پایان نیمسال اول  دو پروژه داریم و هر پروژه شامل سه آزمون می باشد این آزمون ها هماهنگ با برنامه رسمی آموزش و پرورش هستند . 

 پروژه چهارم که شامل دو آزمون باشد و به  آزمون های ویژه معروف هستند این آزمون ها در پایان نیمسال اول و قبل از آغاز نیمسال دوم است   (اولین آزمون جمع بندی نیمسال اول دوازدهم و دومین آزمون جمع بندی دروس پایه) می باشد.

 پروژه پنجم شروع نیمسال دوم که شامل سه آزمون می باشد.

 پروژه ششم  دوران طلایی یا همان ایام عید شامل دو آزمون در ایام نوروز می باشد در این آزمون ها نیز   نیمسال اول دوازدهم و درسهای  پایه جمع‌بندی می‌شود و چهارمین سکوی مقایسه است .

پروژه هفتم یا پایان نیمسال دوم نیز شامل سه آزمون می‌باشد .

پروژه آخر پروژه هشتم ، این  پروژه نیز شامل سه آزمون می باشد  دانش آموزان کانون با این آزمونها که که مشابه کنکور هست خود را آماده کنکور می‌کند .

یکی از ویژگی مهم برنامه راهبردی آزمون ها، ایستگاه های جبرانی می باشد چون این برنامه به دانش‌آموز این امکان را می دهد که اگر بنا به دلایلی از برنامه خود عقب بماند یا از نتیجه خود ناراضی باشند با این آزمونها جبران نماید زیرا برنامه راهبردی با شرایط تمام دانش آموزان ساز گار است . 

در  برنامه راهبردی کانون با پروژه ای کردن این برنامه هدف های بزرگ را به هدف های کوچکتر تقسیم کرده اند و از دانش آموز انتظار می رود که در هر پروژه نسبت به پروژه قبلی رشد و پیشرفت کند و اینکه میزان پیشرفت دانش آموز از ابتدا تا پایان دوره در هر پروژه تشخیص داده می شود .

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )