منابع دوران جمع بندی و تورق سریع

با تفکر عمیق و انتخاب صحیح منابع در دوران جمع بندی میتوانید جایگاه واقعی خود را در آزمون اصلی تثبیت کنید.

منابع دوران جمع بندی و تورق سریع

با تفکر عمیق و انتخاب صحیح منابع در دوران جمع بندی میتوانید جایگاه واقعی خود را در آزمون اصلی  تثبیت کنید.

در دوران جمع بندی میتوان از منایع  زیر استفاده کرد:

1-در این دوران اولویت با نکاتی از کتاب درسی است که  آنها را علامت گذاری کرده اید .

2-جزوه هوشمند و کتاب خود آموزی و یادداشتهایی که در طول سال تحصیلی تهیه کرده اید را میتوان در این دوران استفاده کرد.

3-از جعبه ابزار کارنامه نیز میتوان کارنامه بازیابی آزمون ها که یک ابزار بسیار قدرتمند برای این دوران است را مورد بررسی و استفاده قرار داد .در این کارنامه سئوالاتی که درست پاسخ داده اید و یا اشتباه پاسخ داده اید و همچنین سئوالاتی که به آنها پاسخ نداده اید مشخص شده است.

4-آزمونهای جامع کانون ،کتاب زرد اختصاصی ، کتاب های جمع بندی اختصاصی و عمومی ،کتاب شبیه ساز و کتاب 500 سئوال پر مراجعه  نیز برای این دوران بسیار مفید هستند.

به یاد داشته باشید که مهندسی منابع مهمترین کار برای دوران جمع بندی است که باید به کمک خانواده و پشتیبان انجام شود.