چگونه آزمون خود را در آرامش سپری کنیم ؟

یکی از بهترین کارهایی که میتوان برای دستیابی به آرامش خاطر در جلسه‌ی آزمون به کار برد شبیه سازی فضای آزمون در خانه است.

چگونه آزمون خود را در آرامش سپری کنیم ؟

برای رسیدن به آرامش در جلسه آزمون راه کارهای متفاوتی وجود دارد.

یکی از بهترین کارهایی که میتوان برای دستیابی به آرامش خاطر در جلسه ی آزمون به کار برد شبیه سازی فضای آزمون در خانه است.

میدانیم پنجشنبه و جمعه ی اولین هفته ی شروع برنامه درسی بهترین زمان برای مرور و جمعبندی مطالب خوانده شده و استفاده از آزمون های هدفگذاری و شبیه سازی شده است.

با در نظر گرفتن این نکته که تمرین تست ها و آزمون های زمان دار به صورت مداوم میتواند تا حد زیادی باعث آرامش خاطر شود

بهتر است مکان و میز و صندلی که برای آزمون دادن انتخاب میکنید و حتی لباسی که میپوشید مشابه لباسی باشد که با آن سر جلسه میروید

پس پوشیدن لباس مناسب و زدن ماسک حتی در ساعات محدودی از جلسه آزمون به دلیل بیماری کرونا در خانه میتواند تا حد زیادی استرس ناشی از قرار گرفتن در فضای جدید را کاهش دهد.

راه حل بعدی که از علت های اصلی موفقیت دانش آموزان است تکنیک هدف گذاری چند از ده میباشد.

5/30/2023 11:44:45 AM
Menu