محمد قاسمی‌زاده، رتبه 3 تاسیسات مکانیکی 98 - دلایل موفقیت

محمد قاسمی‌زاده رتبه 3 کشوری رشته تأسیسات مکانیکی در کنکور فنی و حرفه‌ای سال 1398 در فیلم زیر در مورد شیوه مطالعه و دلایل موفقیت خود در کنکور سخن می‌گوید.

محمد قاسمی‌زاده، رتبه 3 تاسیسات مکانیکی 98 - دلایل موفقیت

محمد قاسمی‌زاده رتبه 3 کشوری رشته تأسیسات مکانیکی در کنکور فنی و حرفه‌ای سال 1398 در فیلم زیر در مورد شیوه مطالعه و دلایل موفقیت خود در کنکور سخن می‌گوید.

فایل های ضمیمه

محمد قاسمی زاده - رتبه 3 رشته تاسیسات مکانیکی کنکور 98
3/30/2023 4:46:30 AM