لحظه‌های ناب ارشمیدسی

شما دانش‌آموزان کانونی اگر قدری در اتمسفر کانونی خویش دقیق شوید در می‌یابید که در دل همه‌ی برنامه‌های کانون، انبوهی از لحظه‌های ناب ارشمیدسی نهفته است.

لحظه‌های ناب ارشمیدسی

در عالم آفرینش، کمتر لذتی می‌توان پیدا کرد که به پای لذتِ فهمیدن برسد. لابد شنیده‌اید که ارشمیدس بعد از کشف بزرگش، از شدت اشتیاق و هیجان، یکسر از عمق وجود فریاد می‌زد که  " اورکا... اورکا، یافتم.... یافتم ". آری او چیزی ناب‌تر از دُرّ و گوهر و زر ناب پیدا کرده بود و آن گوهرِ آگاهی بود.

شما دانش‌آموزان کانونی اگر قدری در اتمسفر کانونی خویش دقیق شوید در می‌یابید که در دل همه‌ی برنامه های کانون، انبوهی از لحظه‌های ناب ارشمیدسی نهفته است.

وقتی دفتر برنامه‌ریزی را هر روز تکمیل می‌کنید و عملکرد هفتگی خود را در صفحه‌ی 182 می‌نویسید، وقتی هر هفته به نقاط قوت و دستاوردهایتان می‌نگرید و نکات منفی و موانع مطالعاتی خویش را از نظر می‌گذرانید، در اندک زمانی بعد، از دل‌این بررسی‌ها، پرتوهای همگرا و همسوی آگاهی و شناخت به سمت شما سرازیر می‌شوند و شما شگفت زده و ارشمیدس‌وار فریاد می‌زنید که یافتم، یافتم... .

 پدر و مادر و پشتیبانم، دیگر نیاز نیست دست به آزمون و خطای فراوان بزنم. دلیل پیشرفتم در زیست و ادبیات را کشف کردم و اطمینان دارم که اگر همین اصول را برای درس‌های شیمی ‌و دینی هم به کار بگیرم، به احتمال زیاد موفق خواهم شد. پدر و مادر عزیزم، ازین پس دیگر موفقیت‌هایم را شانسی نخواهم دانست و آن را حاصل پایبندی و پیوستگی به برنامه‌ی راهبردی و تکمیل دقیق و هر روزه‌ی دفتر برنامه‌ریزی و تثبیت عادت‌های خوب مطالعاتی در برنامه‌ی روزانه‌ی خود و در یک کلمه فراشناختِ خویش می‌دانم.

وقتی کتاب خود‌آموزی را می‌نویسید فرآیند آزمون‌های دو هفته یک‌بار خویش را بیشتر از پیش هدف‌دار می‌کنید و ماهیت آزمون از حالت سنجشی به حالت ‌آموزشی تغییر می‌کند. هم‌چنین در بررسی  و مقایسه‌ی کارنامه‌ی آزمون ها، به روشنی در می‌یابید که چه‌قدر کمتر در دام سوالات دام‌دار می‌افتید و تعداد غلط‌هایتان چه قدر کاهش پیدا کرده است. دیگر به آسانی سوال‌های ساده را از دست نمی‌دهید و بی‌دقتی‌هایتان کاهش خواهد یافت. هم‌چنین معیارِ چند از ده شما در بسیاری از درس ها به وضعیت منطبق و مثبت می‌رسد و باز ‌این‌بار نیز  با نزدیک شدن به روز آزمون، شما به جای اضظراب و نگرانی در ته دلتان شاد و مطمئن هستید که خود را بیشتر خواهید شناخت و با خودنگاری‌های آغازین و پایانی و با بازیابی‌های پی در پی در طول آزمون، جزیره‌های سرسبز از جنس نقاط قوت و ضعف را در سرزمین پهناور وجودتان کشف می‌کنید که خود ‌این نیز کنجکاوی و تلاش بیشتر را برای ادامه‌ی مسیر در شما بیدار می‌کند.

وقتی در جلسه‌های سه نفره به همراه پدر و مادر حاضر می‌شوید و دستاوردها و روش‌های مفید خود را به زیبایی در حضور پشتیبان و دیگر دانش‌آموزان ارایه می‌کنید، ‌این بار نیز آن لحظه‌ی ناب ارشمیدسی از جنس آگاهی و اعتماد به نفس و امید به‌ آینده‌ای روشن‌تر، پرتوافشانی می‌کند و شما ‌این‌بار نیز با کمک پشتیبان و پدر و مادر، برای اهداف بزرگتر در پروژه‌ی بعدی برنامه‌ریزی می‌کنید تا با پایدار نمودن نقاط قوت و ترمیم ضعف‌ها و افت و خیزها، همیشه در حرکت به سمت اوجِ خود باشید.

آری، به راستی که اتمسفر کانون، لبریز از اکسیژن و آکنده از لحظه های ناب اورکایی است.

6/2/2023 7:46:34 PM
Menu