گفت‌وگو با ارشیا زاهدی‏‌پور، رتبه‌‏ی 1 زبان کشور از تهران

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با ارشیا زاهدی‌پور انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با ارشیا زاهدی‏‌پور، رتبه‌‏ی 1 زبان کشور از تهران

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با ارشیا زاهدی‌پور انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- از چه سالي عضو کانون شدي؟

من از سوم راهنمايي عضو کانون شدم و جمعاً در 54 آزمون برنامه اي شرکت کردم.

- واکنش خانواده  و اطرافيان درباره ي تو چگونه بود؟

من هيچ وقت افت تراز خاصي نداشتم و خانواده ام هميشه پشتيبانم بودند. اگر هم حرف هاي دلسردکننده اي از جانب اطرافيان مي شنيدم توجهي نمي کردم و تمام توجهم به هدفم بود.

- چه قدر به برنامه ي راهبردي مسلط بودي؟

من فرداي هر آزمون برنامه ي راهبردي را براي آزمون بعدي بررسي مي کردم.

- چه شد که کانون را انتخاب کردي؟

در مقايسه ي برنامه هاي مؤسسات به اين نتيجه رسيدم که نزديک ترين و شبيه ترين آزمون ها به کنکور، آزمون هاي کانون است. نتايج سال هاي گذشته هم اين موضوع را به خوبي نشان مي دهند. سؤالات هم استاندارد هستند و ترازها نتايج واقعي را به دانش آموز نشان مي دهند.


6/5/2023 8:15:15 PM
Menu