سیده آمنه موسوی لقمان

سیده آمنه موسوی لقمان

سیده آمنه موسوی لقمان
از بهار

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 2
تعداد آزمون : 76
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 8214
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : نيره جواهرى معز
نام مدرسه : حضرت آمنه
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه تهران
4
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7975
میانگین تراز آزمون عادی :8214
میانگین تراز نیمسال اول :8198
میانگین تراز نیمسال دوم :8222

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور