رتبه 2 کنکور 98 انسانی از آزمون‌های برنامه ای کانون می‌گوید

سیده آمنه موسـوی رتبه2 منطقه2 کنکــور98 انسانی به بیان تجربیات خود در خصوص آزمون‌های برنامه ای کانون می‌پردازد

رتبه 2 کنکور 98 انسانی از آزمون‌های برنامه ای کانون می‌گوید

سیده آمنه موسـوی رتبه2 منطقه2 کنکــور98 انسانی به بیان تجربیات خود در خصوص آزمون های برنامه ای کانون می پردازد و از علل اهمیت و اعتبار این آزمون ها می گوید.

صحبت های سیده آمنه موسوی را در فایل ویدئو زیر می توانید مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

سیده آمنه موسوی رتبه4 کشوری کنکور98 انسانی