نفر 1 کشور درکنکور ریاضی، ادبیات و شیمی را چگونه خوانده بود؟

.

نفر 1 کشور درکنکور ریاضی، ادبیات و شیمی را چگونه خوانده بود؟

دانش آموزان عزیز در زیر نظرات محمد استاد محمدی نفر اول کشور و ونداد داوود نیا رتبه 4 کشور در کنکور ریاضی 91 درباره نحوه مطالعه  دروس خود می خوانید

محمد استاد محمدی :رتبه 1 کشور

ادبیات : روش ابتدایی من برای ادبیات این بود که هر دو هفته ای که آزمون داشتیم اگر برای مثال 2 فصل از ادبیات در آزمون بود من این دو فصل را در یک روز مطالعه می کردم ولی بعدا دروس ادبیات را در چند روز تقسیم کردم و هر روز مثلا 1 درس را می خواندم . با این روش فرایند فراموشی من کند تر می شد و راحت تر می توانستم در آزمون به سوالات ادبیات پاسخ دهم – این درس را در ابتدا به صورت درس به درس می خواندم و راندمان خوبی نداشتم اما تغییر روش دادم و درس را به صورت مبحثی خواندم که بسیار مفید تر بود( آرایه ، تاریخ ادبیات ..)

شیمی: من در درس شیمی روش بسیار خوبی برای مطالعه داشتم . روش من این بود که تک تک نکات کتاب را ریز به ریز از متن خارج می کردم و آن را در برگه ی یادداشت می کردم . تا زمانی که کتاب درسی را تمام نمی کردم سراغ هیچ کتاب تستی نمی رفتم و سعی می کردم تا جایی که امکان دارد به طور مفهومی این درس را مطالعه کنم

ونداد داود نیا: رتبه 4 کشور

دینی: ابتدا با تست زدن شروع کردم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم ولی در نهایت فقط متن کتاب را خواندم و نکته های آن را درآوردم . هر روز از خودم یک آزمون دینی مطابق کنکور گرفتم و به شدت مشغول تحلیل کردن تست ها و جاهای از کتاب که تست ها از آن جا طرح شده بود پرداختم و در کنکور دینی را 90 درصد زدم.

شیمی: برای این درس تنها کافی است متن کتاب درسی دقیق خوانده شود