ریاضی

گزاره ها و ترکیب گزاره ها از ریاضی و آمار 2 يازدهم انسانى
يازدهم علوم انسانى     دبیر : علی هاشمی