اصلی ترین دلیل تهیه ی کتاب های زرد کدام است؟

281- هنگام شبیه سازی از کتاب های زرد،کنکورهای داخل کشور را مهم تر می دانید یا خارج کشور را؟

اصلی ترین دلیل تهیه ی کتاب های زرد کدام است؟

کتـاب زرد اختصاصی

278- آيا شما کتاب زرد اختصاصی را تهیه کرده اید؟

1) بله                                             

2) خیر

کتاب شبیه ساز

 کتاب شبیه ساز شامل دو مجموعه سوال شبیه سازی شده از کنکورهای سراسری92 و 93 است.

279- آيا شما کتاب شبیه ساز را تهیه کرده اید؟

1) بله                                             

2) خیر 

CD تخمین رتبه در کتاب زرد

280- CD تخمین رتبه در کتاب زرد اختصاصی برایتان چقدر اهمیت دارد؟

 1) زیاد                   

2) متوسط                    

3) کم                                        

4) اهمیت ندارد.

شبیه سازی از کتاب های زرد

281- هنگام شبیه سازی از کتاب های زرد،کنکورهای داخل کشور را مهم تر می دانید یا خارج کشور را؟

 1) کنکورهای داخل کشور،زیرا من قرار است در کنکور داخل کشور شرکت کنم.

 2) کنکورهای داخل کشور،زیرا CD تخمین رتبه برای کنکورهای داخل کشور است.

 3) کنکورهای خارج کشور

 4) برای من فرقی نمی کند یا به این موضوع فکر نکرده ام.

اصلی ترین دلیل تهیه ی کتاب های زرد

282- اصلی ترین دلیل شما برای تهیه ی کتاب زرد اختصاصی چیست؟

1) به این دلیل که خودم کتاب را بررسی کرده ام(خلاصه درس ها،پاسخ های تشریحی،جامع بودن،جایگزینی سوال های حذف شده با سوال های متناظر از رشته ی مقابل،تکنیک مبحث شناسی و..)

2) به این دلیل که رتبه های برتر سال گذشته از همین کتاب استفاده کرده اند.

3) امتیاز مهم کتاب های زرد CD تخمین رتبه است،پس از آزمون دادن و درصدگیری،تخمین رتبه ضروری است.

4) من کتاب زرد اختصاصی را تهیه نمی کنم.

تمرین از کتاب شبیـه ساز

283- شما کتاب شبیه ساز را چگونه تمرین خواهید کرد؟

1) پس از کنکور92، شبیه ساز92 و پس از کنکور93 شبیه ساز 93 را آزمون خواهم داد.

2) من هر دو مجموعه شبیه ساز را در یک هفته و در ابتدای دوران جمع بندی امتحان می دهم(هفته ی 19 اردیبهشت)

3) من هر دو مجموعه شبیه ساز را در یک هفته و در پایان دوران جمع بندی امتحان می دهم(هفته های 9 خرداد یا 17 خرداد)                                                    

4) من کتاب شبیه ساز را تمرین نخواهم کرد.

منابع دوران جمع بندی

284- تاثیر کتاب زرد اختصاصی را برای دوران جمع بندی چگونه ارزیابی می کنید؟

1) خیلی خوب                   

2) خوب                  

3) متوسط                   

4) کم

285- تاثیر کتاب زرد عمومی را برای دوران جمع بندی چگونه ارزیابی می کنید؟

1) خیلی خوب                   

2) خوب                  

3) متوسط                   

4) کم

286-   تاثیر کتاب شبیه ساز را برای دوران جمع بندی چگونه ارزیابی می کنید؟

1) خیلی خوب                   

2) خوب                  

3) متوسط                   

4) کم

287- تاثیر کتاب های آبی را برای دوران جمع بندی چگونه ارزیابی می کنید؟

1) خیلی خوب                   

2) خوب                  

3) متوسط                   

4) کم

288- تاثیر CD تخمین رتبه ی ضمیمه ی کتاب زرد را برای دوران جمع بندی چگونه ارزیابی می کنید؟

1) خیلی خوب                   

2) خوب                  

3) متوسط                   

4) کم

                                                                                                        طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                                                      تنظیم :نسترن توکلی

مطالب مرتبط

6/1/2023 8:29:56 PM
Menu