چرا ترازهای برتر غیبت نمی کنند؟

برای این آزمون قرار بود از درس های پایه را دوره کنید و درآزمون بعدی قرار است پایانی درس های پایه را امتحان دهید.به این ترتیب مباحث پایه دوره می شود.

چرا ترازهای برتر غیبت نمی کنند؟

  آزمون امروز: دوره ی مجدد درس های پایه

برای این آزمون قرار بود از درس های پایه را دوره کنید و درآزمون بعدی قرار است پایانی درس های پایه را امتحان دهید.به این ترتیب مباحث پایه دوره می شود.

271- آیا توانستید برای آزمون امروز روی درس های پایه تمرکز کنید؟

1) بله،از تمرکز روی درس های پایه،در دو هفته ی گذشته راضی هستم.     

2) در دو هفته ی گذشته،بیش تر پیش2 را مطالعه کردم.

3) بیش تر پیش1را مطالعه کردم.                                                                                                    

4) از مطالعه ی درس های پایه،در دو هفته ی گذشته راضی نیستم.

شروع دوران جمع بندی  

272- دوران جمع بندی را از کدام هفته شروع می کنید؟

1) شنبه 19 اردیبهشت           

2) شنبه 26 اردیبهشت

3) شنبه 2 خرداد                                                                       

4) دوشنبه 11 خرداد

چرا ترازهای برتر غیبت نمی کنند؟  

273- علت حضور بیش تر ترازهای برتر در آزمون ها چیست؟

1) ترازهای برتر،درس خوان تر و سخت کوش تر هستند.      

2) ترازهای برتر اهمیت آزمون های برنامه ای را بیش تر می دانند.

3) آزمون های کانون برای ترازهای برتر مناسب تر است.                                                                       

4) ترازهای برتر در دوران نوروز،از وقت خود بهتر و موثرتر استفاده می کنند.

اهمیت سه آزمون جمع بندی  

274- سه آزمون جمع بندی 1 خرداد،8 خرداد و 15 خرداد برای شما چقدر اهمیت دارد؟

1) زیاد                                            

2) متوسط                   

3) کم                                               

4) اهمیتی ندارد.

حضور در آزمون های جمع بندی  

رتبه های یک رقمی کشوری کانون از جمله پویا براهیم باستانی که رتبه ی یک کشور شد در هیچ یک از آزمون های جمع بندی کانون غیبت نکرد.

275- شما در آزمون های جمع بندی چه خواهید کرد؟

1) در هر چهار آزمون جمع بندی حتما حاضر خواهم شد.      

2) حتما در سه آزمون پایانی حاضر خواهم شد.

3) اگر آماده نباشم و یا اگر نتیجه ام خوب نشود ممکن است در یکی دو آزمون غایب شوم.                                                                      

4) ممکن است در یکی دو آزمون موسسات دیگر شرکت کنم.

طراحی سوال ها:کاظم قلم چی

                                                                                                                      تنظیم :نسترن توکلی

6/1/2023 7:28:59 PM
Menu