دانلود سوالات امتحان شبه نهایی 1402

از 19 فروردین امتحانات شبه نهایی به صورت استانی و یا ناحیه ای در حال برگزاری است. طبق زمانبندی ارائه شده ، امتحانات پس از برگزاری در این صفحه نمایش داده می‌شود.

دانلود سوالات امتحان شبه نهایی 1402

در نیمه دوم فروردین ماه، امتحانات شبه نهایی به صورت کشوری، استانی و ناحیه‌ای آغاز می‌شود. در این مطلب، تاریخ امتحانات استان‌های مختلف نوشته شده است و امتحانات بعد از برگزاری بارگذاری خواهد شد و لینک دانلود آبی می شود.

امتحانات نهایی و نیم سال دوم سال های گذشته را اینجا دانلود کنید

دانلود امتحانات نهایی فصل محور

 دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی خرداد1402


تاریخ
نام استان
رشته تحصیلی
نام درس
19 فروردین
مرکزی
ریاضی-تجربی
19 فروردین
مرکزی
انسانی
26فروردین
مرکزی
تجربی
19 فروردین
سیستان و بلوچستان
تجربی
19 فروردین
سیستان و بلوچستان
ریاضی
26 فروردین
سیستان و بلوچستان
انسانی
26 فروردین
خراسان جنوبی 
تجربی-ریاضی-انسانی
19 فروردین
البرز
تجربی-ریاضی
19 فروردین
البرز
انسانی 
27 فروردین
البرز
انسانی
20 فروردین
قم
تجربی-ریاضی
20 فروردین
بوشهر
انسانی
20فروردین
بوشهر
تجربی
20 فروردین
بوشهر
ریاضی
22 فروردین
کرمانشاه
انسانی
22 فروردین
مرکزی
انسانی
22 فروردین
مرکزی
تجربی-ریاضی
22 فروردین
بوشهر
تجربی-ریاضی-انسانی
22 فروردین
قم
تجربی-ریاضی-انسانی
22 فروردین
کرمانشاه
تجربی-ریاضی
22 فروردین
کرمانشاه
ریاضی
22 فروردین
بوشهر
ریاضی
22 فروردین
بوشهر
انسانی
22 فروردین
همدان
تجربی-ریاضی
22 فروردین
سیستان و بلوچستان-ناحیه1
انسانی
26 فروردین
هرمزگان
تجربی
26 فروردین
سیستان و بلوچستان-ناحیه2
انسانی
26 فروردین
هرمزگان
ریاضی
26 فروردین
هرمزگان
انسانی
26 فروردین
کرمانشاه
انسانی
26 فروردین
قزوین
تجربی-ریاضی
26 فروردین
قزوین
انسانی
26 فروردین
مرکزی
ریاضی
26 فروردین
مرکزی
انسانی
26 فروردین
کرمانشاه
ریاضی
26 فروردین
بوشهر
تجربی-ریاضی
26 فروردین
فارس
تجربی-ریاضی
26 فروردین
فارس
انسانی
26 فروردین
لرستان
تجربی-ریاضی
26 فروردین
بوشهر
انسانی
26 فروردین
لرستان
انسانی
26 فروردین
لرستان
تجربی
26 فروردین
کرمانشاه
تجربی
26 فروردین
قم
ریاضی
26 فروردین
قم
انسانی
26 فروردین
خراسان رضوی
تجربی-ریاضی
26فروردین
سیستان -ناحیه1(صبح)
ریاضی
26 فروردین
اصفهان
تجربی-ریاضی
27 فروردین
همدان
ریاضی
27 فروردین
همدان
انسانی
27فروردین
همدان
تجربی
27فروردین
البرز
تجربی
27فروردین
البرز
ریاضی
28 فروردین
سیستان و بلوچستان- ناحیه 2
تجربی-ریاضی
28 فروردین
سیستان و بلوچستان- ناحیه 1
تجربی- ریاضی
28 فروردین
بوشهر
تجربی
28 فروردین
هرمزگان
انسانی
28 فروردین
هرمزگان
تجربی-ریاضی
28 فروردین
کهگیلویه و بویراحمد
تجربی
28 فروردین
کهگیلویه و بویراحمد
انسانی
28 فروردین
کهگیلویه و بویراحمد
ریاضی
28 فروردین
بوشهر
ریاضی
28 فروردین
بوشهر
انسانی
28 فروردین
قم
تجربی-ریاضی-انسانی
28 فروردین
قم
تجربی-ریاضی
28 فروردین
مرکزی
تجربی-ریاضی-انسانی
28 فروردین
سیستان و بلوچستان-ناحیه2
تجربی
28 فروردین
سیستان و بلوچستان
انسانی
29 فروردین
لرستان
ریاضی
29 فروردین
لرستان
تجربی
29 فروردین
کرمانشاه
تجربی
29 فروردین
لرستان
انسانی
29 فروردین
سیستان و بلوچستان
تجربی
29 فروردین
کرمانشاه
انسانی
29 فروردین
کرمانشاه
ریاضی
30 فروردین
هرمزگان
تجربی-ریاضی-انسانی
30 فروردین
فارس
تجربی-ریاضی
30 فروردین
فارس
تجربی-ریاضی-انسانی
30 فروردین
بوشهر
تجربی
30 فروردین 
بوشهر
ریاضی
30 فروردین
بوشهر
انسانی
30 فروردین
قم
تجربی-ریاضی
30 فروردین
قم
انسانی
30 فروردین
مرکزی
انسانی
30 فروردین
قزوین
تجربی-ریاضی-انسانی
30 فروردین
مرکزی
تجربی-ریاضی
30فروردین
بوشهر
تجربی-ریاضی
30 فروردین
سیستان و بلوچستان
تجربی-ریاضی-انسانی
31 فروردین
خراسان جنوبی
تجربی- ریاضی
4 اردیبهشت
فارس
تجربی
4 اردیبهشت
فارس
ریاضی
4اردیبهشت
فارس
انسانی
4 اردیبهشت
کهگیلویه و بویراحمد
تجربی-ریاضی
4 اردیبهشت
کهگیلویه و بویر احمد
انسانی
4 اردیبهشت
کهگیلویه و بویراحمد
ریاضی
4 اردیبهشت
قم
تجربی
4 اردیبهشت
قم
ریاضی
4 اردیبهشت
قم (عصر)
ریاضی
4 اردیبهشت
قم
انسانی
4 اردیبهشت
قم (عصر)
تجربی
4 اردیبهشت
اردبیل
تجربی
4 اردیبهشت
اردبیل
ریاضی
4 اردیبهشت
اردبیل
انسانی
4 اردیبهشت
مرکزی
تجربی-ریاضی-انسانی
4 اردیبهشت
چهارمحال و بختیاری
تجربی-ریاضی
4 اردیبهشت
چهارمحال و بختیاری
انسانی
4 اردیبهشت
گیلان
ریاضی
4 اردیبهشت
خراسان شمالی
تجربی-ریاضی-انسانی
4 اردیبهشت
گیلان(عصر)
انسانی
4 اردیبهشت
سیستان وبلوچستان-ناحیه1
تجربی
5اردیبهشت
سیستان وبلوچستان-ناحیه2(عصر)
تجربی
5اردیبهشت
سیستان وبلوچستان-ناحیه2(عصر)
انسانی
5اردیبهشت
فارس
انسانی
6 اردیبهشت
سیستان و بلوچستان
ریاضی
6 اردیبهشت
سیستان وبلوچستان-ناحیه1(صبح)
انسانی
6اردیبهشت
هماهنگ کشوری
تجربی-ریاضی-انسانی
6اردیبهشت
سمنان
تجربی-ریاضی-انسانی
9اردیبهشت
هماهنگ کشوری
ریاضی
9اردیبهشت
هماهنگ کشوری
تجربی
9اردیبهشت
هماهنگ کشوری
انسانی
9 اردیبهشت
گیلان(صبح)
ریاضی
9اردیبهشت
گیلان (عصر)
ریاضی
9اردیبهشت
گیلان(صبح)
انسانی
9اردیبهشت
گیلان(عصر)
انسانی
9 اردیبهشت
گیلان
انسانی
9 اردیبهشت
گلستان
ریاضی
9 اردیبهشت
سیستان-ناحیه1 -(صبح)
تجربی-ریاضی-انسانی
9 اردیبهشت
سمنان
انسانی
9 اردیبهشت
سمنان
تجربی
9 اردیبهشت
گلستان
تجربی
9 اردیبهشت
گیلان(صبح)
تجربی-ریاضی
9 اردیبهشت
گیلان(عصر)
تجربی-ریاضی
9 اردیبهشت
قم
انسانی
9 اردیبهشتقزوین(عصر)تجربیزیست شناسی+پاسخ
9 اردیبهشتقزوین(عصر)انسانیعربی3+پاسخ
10 اردیبهشتشهر تهرانتجربی-ریاضی-انسانیزبان انگلیسی3+پاسخ
11 اردیبهشت
گیلان(صبح)
تجربی
11 اردیبهشت
گیلان(عصر)
تجربی
11 اردیبهشت
گیلان
تجربی-ریاضی-انسانی
11 اردیبهشت
فارس
تجربی
11 اردیبهشت
فارس
ریاضی
11 رادیبهشت
فارس
انسانی
11 اردیبهشت
کهگیلویه و بویر احمد
تجربی
11اردیبهشت
کهگیلویه و بویر احمد
انسانی
11 اردیبهشت
کهگیلویه و بویراحمد
ریاضی
11 اردیبهشت
تهران
تجربی
11 اردیبهشت
تهران
ریاضی
11 اردیبهشت
تهران
انسانی
11 اردیبهشت
شهر تهران
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
شهر تهران
انسانی
11 اردیبهشت
قم
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
قم
انسانی
11 اردیبهشت
خراسان شمالی
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
خراسان شمالی
انسانی
11 اردیبهشت
اردبیل
تجربی
 11 اردیبهشت
اردبیل
ریاضی
11 اردیبهشت
اردبیل
انسانی
 11 اردیبهشت
قزوین(صبح)
انسانی
11 اردیبهشتقزوین(عصر)انسانیتاریخ3+پاسخ
11 اردیبهشت
مرکزی
انسانی
11 اردیبهشت
قزوین
ریاضی
11 اردیبهشت
سمنان
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
سمنان
انسانی
11 اردیبهشت
اصفهان
تجربی
11 اردیبهشت
اصفهان
ریاضی
11 اردیبهشت
زنجان
انسانی
11 اردیبهشت
آذربایجان شرقی
تجربی-ریاضی-انسانی
11 اردیبهشت
زنجان
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
مرکزی
تجربی-ریاضی
11 اردیبهشت
قزوین(صبح)
تجربی
11 اردیبهشتقزوین(عصر)تجربیفیزیک3+پاسخ
11 اردیبهشت
زنجان
ریاضی
11 اردیبهشت
گلستان
انسانی
11 اردیبهشت
گلستان
تجربی-ریاضی-انسانی
11 اردیبهشت
مازندران
ریاضی
11 اردیبهشت
مازندران
تجربی
11 اردیبهشت
مازندران
انسانی
11 اردیبهشت
کرمانشاه
انسانی
12 اردیبهشت
همدان
تجربی-ریاضی-انسانی
12 اردیبهشت
خراسان جنوبی
تجربی-ریاضی
12 اردیبهشت
خراسان جنوبی
انسانی
12 اردیبهشتالبرزتجربی-ریاضی-انسانیسلامت و بهداشت+پاسخ
13 اردیبهشت
گلستان
تجربی
13 اردیبهشت
گلستان
ریاضی
13 اردیبهشت
گلستان
انسانی
13 اردیبهشت
تهران
تجربی
13 اردیبهشت
تهران
ریاضی
13 اردیبهشت
تهران
انسانی
13 اردیبهشت
شهر تهران
تجربی-ریاضی
13 اردیبهشت
شهر تهران
انسانی
13 اردیبهشت
قم(عصر)
تجربی-ریاضی
13 اردیبهشت
قم(صبح)
تجربی-ریاضی
13 اردیبهشت
قم(صبح)
انسانی
13 اردیبهشت
قم(عصر)
انسانی
13 اردیبهشت
اردبیل
تجربی-ریاضی-انسانی
13 اردیبهشت
آذربایجان شرقی
انسانی
13 اردیبهشت
چهارمحال بختیاری
انسانی
13 اردیبهشت
سمنان
ریاضی
13 اردیبهشت
مرکزی
ریاضی
13 اردیبهشت
چهارمحال بختیاری
تجربی
 13 اردیبهشت
مازندران
تجربی-ریاضی-انسانی
13 اردیبهشت
مرکزی
تجربی
13 اردیبهشتقزوین(صبح)تجربیریاضی3+پاسخ
13 اردیبهشت
قزوین(عصر)
تجربی
13 اردیبهشت
سمنان
تجربی
13 اردیبهشت
سمنان
انسانی
13 اردیبهشت
مرکزی
انسانی
13 اردیبهشت
قزوین
انسانی
13 اردیبهشت
اصفهان
تجربی
13 اردیبهشت
آذربایجان شرقی
ریاضی
13 اردیبهشت
چهارمحال و بختیاری
ریاضی
13 اردیبهشتکردستانانسانیدین و زندگی3+پاسخ
13اردیبهشت
قزوین
ریاضی
16 اردیبهشتشهر تهرانتجربیریاضی3+پاسخ
16 اردیبهشتشهر تهرانریاضیهندسه3+پاسخ
16 اردیبهشت
گیلان
تجربی
16 اردیبهشتکردستانانسانیعلوم وفنون3+پاسخ
16 اردیبهشتکردستانتجربیفیزیک3+پاسخ
16 اردیبهشت
مرکزی
ریاضی
16 اردیبهشت
مرکزی
انسانی
16 اردیبهشت
قم(صبح)
انسانی
16 اردیبهشتقم(عصر)انسانیجغرافیا+پاسخ
16 اردیبهشت
قم(صبح)
ریاضی
16 اردیبهشتقم(عصر)ریاضیگسسته+پاسخ
16 اردیبهشت
مازندران
تجربی-ریاضی
16 اردیبهشت
مازندران
انسانی
16 اردیبهشت
آذربایجان شرقی
ریاضی
16 اردیبهشت
چهارمحال و بختیاری
انسانی
16 اردیبهشت
چهارمحال و بختیاری
ریاضی 
16 اردیبهشت
چهار محال و بختیاری
تجربی
فیزیک3+پاسخ
16 اردیبهشتشهر ریتجربی-ریاضیشیمی3+پاسخ
17 اردیبهشتآذربایجان غربیتجربیفیزیک3+پاسخ
17 اردیبهشتقزوینانسانیعربی3+پاسخ
17 اردیبهشتقزوینریاضیحسابان2+پاسخ
17 اردیبهشتقزوینتجربیریاضی3+پاسخ
18 اردیبهشتمازندرانتجربیفیزیک3+پاسخ
18 اردیبهشتمازندرانریاضیگسسته+پاسخ
18 اردیبهشتمازندرانانسانیریاضی و آمار3+پاسخ
18 اردیبهشتهمدانتجربیریاضی3+پاسخ
18 اردیبهشتهمدانانسانیتاریخ3+پاسخ
18 اردیبهشتهمدانریاضیهندسه+پاسخ
18 اردیبهشتقزوینتجربی-ریاضی-انسانیفارسی3+پاسخ
18 اردیبهشتآذربایجان غربیتجربی-ریاضیشیمی3+پاسخ
20 اردیبهشتمازندرانتجربی-ریاضیعربی3+پاسخ
20 اردیبهشتمازندرانانسانیتاریخ3+پاسخ
6/8/2023 6:00:08 PM
Menu