دانلود سوالات امتحان نهایی - فصل محور

آمادگی در امتحانات - سوالات فصل محور را مشاهده نمایید.

دانلود سوالات امتحان نهایی - فصل محور

دانش‌آموزان عزیز دوازدهمی و نهمی

برای آمادگی در امتحانات، سوالات امتحان نهایی  سال های گذشته ، بصورت فصل محور جدا در مطلب ذیل آمده است.

شما برای دریافت سوالات هر فصل روی مطلب مربوط به آن کلیک کنید.

( این مطلب به مرور تکمیل می گردد. )

مقطع

درس

مبحث

دوازدهم تجربیزیست شناسی
(خرداد ماه و دی ماه و شهریور ماه از سال 1398 الی 1401)
فصل اول - مولکول های اطلاعاتی
فصل دوم - جریان اطلاعات در یاخته
فصل سوم - انتقال اطلاعات در نسل‌ها
فصل چهارم - تغییر در اطلاعات وراثتی
فصل پنجم - از ماده به انرژی
فصل ششم - از انرژی به ماده
فصل هفتم - فناوری های نوین زیستی
فصل هشتم - رفتارهای جانوران 
فیزیکفصل اول - حرکت بر خط راست
فصل دوم - دینامیک
فصل سوم - نوسان و امواج
فصل چهارم - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته‌ای
شیمی
(خرداد ماه و دی ماه و شهریور ماه سال 1400 و سال 1401)
فصل اول - مولکول‌ها در خدمت تندرستی
فصل دوم - آسایش و رفاه در سایه شیمی
فصل سوم - شیمی جلوه از هنر زیبایی ماندگاری
فصل چهارم - شیمی راهی به سمت آینده اي روشن تر 
ریاضیاتفصل اول - تابع
فصل دوم - مثلثات
فصل سوم - حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
فصل چهارم - مشتق
فصل پنجم - کاربرد مشتق
فصل ششم - هندسه
فصل هفتم - احتمال

دوازدهم رياضي

گسسته

فصل اول - آشنایی با نظریه اعداد

فصل دوم - گراف و مدلسازی 
فصل سوم - ترکیبات (شمارش) 
هندسه 3فصل اول - ماتریس و کاربردها 
فصل دوم - آشنایی با مقاطع مخروطی 
فصل سوم - بردار‌ها 
فیزیکفصل اول - حرکت بر خط راست
فصل دوم - دینامیک و حرکت دایره‌ای
فصل سوم - نوسان و موج 
فصل چهارم - برهم‌کنش‌های موج 
فصل پنجم - آشنایی با فیزیک اتمی
فصل ششم - آشنایی با فیزیک هسته‌ای 
حسابانفصل اول - تابع
فصل دوم - مثلثات
فصل سوم - حدهای نامتناهی حد در بی‌نهایت
فصل چهارم - مشتق
فصل پنجم - کاربردهای مشتق

دوازدهم انساني  

جامعه‌شناسی

درس اول - ذخیره‌ دانشی 

درس دوم - علوم اجتماعی
درس سوم - نظم اجتماعی 

درس چهارم - کنش اجتماعی

درس پنجم - معنای زندگی

درس ششم - قدرت اجتماعی

درس هفتم - نابرابری اجتماعی

درس هشتم - سیاست هویت

درس نهم - پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

درس دهم - افق علوم اجتماعی در جهان اسلام
جغرافیافصل اول - جغرافیای سکونتگاه‌ها 
فصل دوم - جغرافیا حمل و نقل 
فصل سوم - مخاطرات طبیعی
تاریخدرس اول - تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر 
درس دوم - ایران و جهان در آستانه دوره معاصر 
درس سوم - سیاست و حکومت در عصر قاجار 
درس چهارم - اوضاع اجتماعی اقتصادی فرهنگی در عصر قاجار 
درس پنجم - نهضت مشروطه ایران
درس ششم - جنگ جهانی اول و ایران
درس هفتم - ایران در دوره حکومت رضا شاه 
درس هشتم - جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
درس نهم - نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
درس دهم - انقلاب اسلامی
درس یازدهم - استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
درس دوازدهم - جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
دوازدهم عمومیفارسیدرس یکم - شکر نعمت / گمان
درس دوم - مست و هوشیار / در مکتب حقایق
درس سوم - آزادی / خاکریز
درس پنجم - دماوندیه - جاسوسی که الاغ بود!
درس ششم - نی‌نامه - آفتاب جمال حق
درس هفتم - در حقیقت عشق / صبح تازه باران
درس هشتم - از پاریز تا پاریس / سه مرکب زندگی
درس نهم - کویر - بوی جوی مولیان
درس دهم - فصل شکوفایی - تیرانا
درس یازدهم - آن شب عزیز - شکوه چشمان تو
درس دوازدهم - گذر سیاوش از آتش / به جوان مردی بکوش
درس سیزدهم - خوان هشتم / ای میهن
درس چهاردهم - سی مرغ و سیمرغ / کلان‌تر و اولی‌تر
درس شانزدهم - کباب غاز / ارمیا
درس هفدهم - خنده تو / مسافر
درس هجدهم - عشق جاودانی / آخرین درس
عربی زبان قرآنکلیه مباحث
زبان انگلیسیGrammar
Listening
Reading
Writing
Vocabulary
دین و زندگی 3درس اول - هستی بخش
درس دوم - یگانه بی همتا
درس سوم - توحید و سبک زندگی
درس چهارم - فقط برای تو
درس پنجم - قدرت پرواز
درس ششم - سنت های خداوند در زندگی
درس هفتم - بازگشت
درس هشتم - زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی
درس نهم - پایه های استوار
درس دهم - تمدن جدید و مسئولیت ما
نهمعلومفصل اول - مواد و نقش آنها در زندگي
فصل دوم - رفتار اتم ها با يكديگر
فصل سوم - به دنبال محيطي بهتر براي زندگي
فصل چهارم - حركت چيست
فصل پنجم - نيرو
فصل ششم - زمين ساخت ورقه اي
فصل هفتم - آثاري از گذشته زمين
فصل هشتم - فشار و آثار آن
فصل نهم - ماشين ها
فصل دهم - نگاهي به فضا
فصل يازدهم - گوناگوني جانداران
فصل دوازدهم - دنياي گياهان
فصل سيزدهم - جانوران بي مهره
فصل چهاردهم - جانوران مهره دار
فصل پانزدهم -  با هم زيستن
پيام هاي آسمان
درس اول - تو را چگونه بشناسم؟
درس دوم - در پناه ايمان
درس سوم - راهنمايان الهي
درس چهارم - خورشيد پنهان
درس پنجم - رهبري در دوران غيبت
درس ششم - وضو، غسل و تيمم
درس هفتم - احكام نماز
درس هشتم - همدلي و همراهي
درس نهم - انقلاب اسلامي ايران
درس دهم - مسئوليت همگاني
درس يازدهم - انفاق
درس دوازدهم - جهاد
فارسیدرس اول - آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
درس دوم - عجایب صنع حق تعالی
درس سوم - مثل آینه ؛ کار و شایستگی
درس چهارم - هم‌نشین
درس ششم - آداب زندگانی
درس هفتم - پرتو امید
درس هشتم - همزیستی با مام میهن
درس نهم - راز موفقیت
درس دهم - آرشی دیگر
درس یازدهم - زن پارسا
درس دوازدهم - پیام آور رحمت
درس سیزدهم - آشنای غریبان ؛ میلاد گل
درس چهاردهم - پیدای پنهان
درس شانزدهم - آرزو
درس هفدهم -شازده کوچولو
ستایش
نیایش
اعلام
ریاضیاتفصل اول - مجموعه‌ها
فصل دوم - اعداد حقیقی
فصل سوم - استدلال و اثبات در هندسه
فصل چهارم - توان و ریشه
فصل پنجم - عبارت های جبری
فصل ششم - خط و معادله های خطی
فصل هفتم - عبارت های گویا
فصل هشتم - حجم و مساحت
عربیدرس اول - مراجعه دروس الصف سابع و ثامن
درس دوم - العبور الامن
درس سوم - جسر الصداقه
درس چهارم - الصبر مفتاح الفرج
درس پنجم - الرجا
درس ششم - تغییر الحیاه
درس هفتم - ثمره الجد
درس هشتم - حوار بین الزائر و سائق سیاره الاجره
درس نهم - نصوص حول الصحه
درس دهم - رساله الشهید سلیمانی
مطالعاتفصل اول - سیاره ما، زمین
فصل دوم - سنگ‌کره ، آب کره ، هواکره
فصل سوم - زیست کره تنوع ، شگفت انگیز
فصل چهارم - ساکنان سیاره زمین
فصل پنجم - عصر یکپارچگی و شکوفایی
فصل ششم - ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه
فصل هفتم - ایران در زمان مشروطه
فصل هشتم - سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی
فصل نهم - فرهنگ و هویت
فصل دهم - خانواده و جامعه
فصل یازدهم - حکومت و مردم
فصل دوازدهم - بهره‌وری


فایل های ضمیمه

6/8/2023 6:20:58 PM
Menu