گذری بر جمله‌وصفیه

جمله‌ی وصفیه،جمله ای است ک اسم نکره‌ای را توضیح میدهد

گذری بر جمله‌وصفیه

گذری بر جمله‌وصفیه

جمله‌ی وصفیه،جمله ای است ک اسم نکره‌ای را توضیح میدهد

رأیتُ تلمیذاً یذهب الی المدرسة
يذهب   جمله وصفیه
تلمیذاً    موصوف


 نکتهههههه     بین اسم نکره و جمله وصفیه میتواند فاصله ایجاد شود

 أکلُ طعاماً فی المطعم یفیدُ للانسان
یفید    جمله وصفیه
طعاماً   موصوف


 نکتههههه     اگر قبل جمله وصفیه حروفی مانند(و_ف_ثم_حیثُ_ولکن_حینما_أم_او ...)و همچنین(اسما موصول مثل الذی،التی،من،ما و...) بیایید دیگر جمله وصفیه نیست

یذهبُ تلمیذُ الی المدرسة و یكتبُ دروسه
یکتبُ    جمله وصفیه نیست نکتهههههه   جمله وصفیه باید از نظر جنس و تعداد مطابق موصوف خود(اسم نکره) باشد

 رایتُ طالبین ذهبوا الی المسجد
 طالبین    جمع مذکر سالم و موصوف   طالب+ین

ذهبوا       فعل جمع مذکر غائب است.جمله وصفیه نکتههههه   جملات امر و نهی نمیتوانند جمله وصفیه باشند

مثال      انتخب هدفاً لکَ ثم حاوِل لوصوله

حاول      فعل امر از باب مفاعلة است پس جمله وصفیه نیست
از طرفی ثم بر سر جمله آمده و نشانه این است ک نمیتواند جمله وصفیه باشد

5/31/2023 2:09:16 PM
Menu