در آزمون 7 فروردین کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  7 فروردین  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.


لینک نصب اپلیکیشن کانونی ها :

https://www.kanoon.ir/app/83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت   11:15   این پردازش  با تعداد   74,601   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:15     پردازش در حال انجام است


                        14:10      تراز کارنامه  11574  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                                     ( 6463 نفر :  بدون پاسخ به اعتبارسنجی ،  2235 نفر :  مغایرت با اعتبارسنجی ، 2516 نفر جهش ترازی) 

                        14:25     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   238,688                               118,914                                      119,774 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم 

         *  ساعت  17:00     پردازش در حال انجام است


                        17:40      تراز کارنامه  127  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        17:50     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   264,960                               140,904                                      124,056 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم 

         *  ساعت  18:15     پردازش در حال انجام است


                        18:35     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   273,911                               149,487                                      124,424 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:15     پردازش در حال انجام است


                        20:35     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   278,249                               153,696                                      124,553 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/8/2023 8:01:50 PM
Menu