در آزمون 5 فروردین کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  5 فروردین  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.


لینک نصب اپلیکیشن کانونی ها :

https://www.kanoon.ir/app/83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت   11:45   این پردازش  با تعداد   22,439   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:15     پردازش در حال انجام است

                        14:35     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   42,105                                 42,105                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم 

         *  ساعت  16:15     پردازش در حال انجام است


                        16:55     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

  50,900                               50,900                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم 

         *  ساعت  18:05     پردازش در حال انجام است


                        18:45     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

  62,500                              62,500                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است


                        20:30     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

 65,672                            65,672                                    0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/28/2023 12:50:56 PM