در آزمون 19 اسفند کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  19 اسفند  کارنامه شما  کی  آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.لینک نصب اپلیکیشن کانونی ها :

https://www.kanoon.ir/app/83

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت   11:45   این پردازش  با تعداد   148075   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:15     پردازش در حال انجام است


                        14:10      تراز کارنامه  13700  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                                     ( 7135 نفر :  بدون پاسخ به اعتبارسنجی ،  3295 نفر :  مغایرت با اعتبارسنجی ، 3270 نفر جهش ترازی) 

                        14:25     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   307,475                               150,308                                      157,167 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم 

         *  ساعت  16:15     پردازش در حال انجام است


                        16:45      تراز کارنامه  127  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        16:55     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   324,417                               165,108                                      159,309 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم 

         *  ساعت  18:05     پردازش در حال انجام است


                        18:35      تراز کارنامه  127  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        18:45     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   332,226                               172,401                                      159,825 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است


                        20:20      تراز کارنامه  127  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        20:30     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   335,623                               175,460                                      160,163 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/28/2023 2:15:21 PM