تحولات هویتی جهان- دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

بررسی نکات ریز و درشت درس تحولات هویتی چهان اجتماعی

تحولات هویتی جهان- دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

بازتوليد هويت اجتماعي

حیوانات به صورت غریزی فعالیت گروهی خود را انجام می دهند . مثال: زنبورهای عسل به صورت غریزی با وظایف خود آشنا هستند جوجه تیغی ها به صورت غریزی برای دفاع ازخود به صورت یک گلوله تیغی در می آیند. 

 انسان ها به صورت غریزی نمی دانند که در جهان اجتماعی چه موقیعتی دارند وحقوق و تکالیف آنها چیست بلکه در جریان جامعه پذیری با موقعیت ، حقوق و تکالیف خود آشنا می شوند.

هویت اجتماعی افراد از طریق عضویت در گروه های مختلف و ارتباط با دیگران شکل می گیرد. 

فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل و با موفقیت انجام نمی شود زیرا : انسان ها دارای اختیار هستند و ممکن است هویتی را که جهان اجتماعی برای آنها در نظر گرفته است را نپذیرند و مخالف عقاید وتکالیفی که سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه برای آنها در نظر گرفته است عمل نمایند.

تشویق وتنبیه به دو شکل انجام میشود: 1 -تشویق و تنبیه رسمی 2 -تشویق و تنبیه غیر رسمی · شیوه رسمی توسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات ، پلیس و زندان صورت می گیرد. · شیوه غیر رسمی توسط خانواده ، همساالن یا عموم مردم انجام می گیرد. · شیوه غیررسمی تشویق و تنبیه آثار و نتایج عمیق تری دارد.

جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد : 1 -در معرض آسیب های بیشتری قرارمی گیرد. 2 -باز تولیدش با مشکل مواجه میشود. 3 -دوام و بقای آن تهدید میشود.

تغييرات هويت اجتماعي

تحرک اجتماعی چیست ؟ · موقعیت اجتماعی عبارت است از : جایگاهی که فرد درجامعه یا درگروه اجتماعی دارد . · ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد درباره او اطالعاتی به دست می آوریم. مانند : اینکه فرد با چه کسانی درارتباط است ؟ چه انتظاراتی باید از او داشته باشیم؟ (تکالیف(چگونه باید با او رفتارکنیم؟ )حقوق.)

کسب هویت های اجتماعی جدید با تغییراتی درموقعیت اجتماعی افراد همراه است. · چگونگی کسب هویت اجتماعی انتسابی واکتسابی افراد : افراد دربدو تولد هویت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی درمحیط خانواده و... می پذیرند . سپس باگذر زمان به گونه ای فعال با محیط اجتماعی برخوردکرده هویت اکتسابی خود را به دست می آورند و متناسب با هویت اجتماعی جدید ازموقعیت اجتماعی جدیدی برخوردارمی شوند.

· تحرک اجتماعی عبارت است از : جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر.

تحولات هويتي جهان اجتماعي

هویت فرهنگی جهان اجتماعی، پدیدهای گستردهتر از هویت اجتماعی افراد است. هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل میگیرد. هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکلگیری هویت ِ های اجتماعی خانوادگی، شغلی و... متناسب با خود را پدید می آورد و در برابر انواع هویتهای اجتماعی که با عقاید و ارزشهای آن ناسازگار است، مقاومت میکند. 

هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آنها مهم باشد، دوام میآورد. هرگاه عقاید و ارزشها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالشهایی مواجه میشود.

اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز میشود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدودۀ تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر میروند و بهصورت تحوالت فرهنگی در میآیند و جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل میشود.

تحولات فرهنگی میتواند مثبت یا منفی باشد. آیا راهی برای تشخیص و ارزیابی اینگونه تحوالت وجود دارد؟

اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول میشود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات بهسوی فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی مثبت است؛ اما اگر فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست میدهد، فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. تحول جامعۀ جاهلی به جامعۀ نبوی، تحول فرهنگی مثبت و تحول جامعه نبوی به جامعه اموی، تحول فرهنگی منفی است.


دفترچه جامع 19 اسفند

5/30/2023 5:05:24 AM
Menu