توضیح درباره درصد ، تراز و رتبه درس‌های انتخابی آزمون 7 بهمن

برای کمک به دانش آموزانی که نتوانسته بودند پس از کنکور دی ماه مباحث آزمون 7 بهمن را مطالعه کنند یک امکان کمکی

توضیح درباره درصد ، تراز و رتبه درس‌های انتخابی آزمون 7 بهمن


برای کمک به دانش آموزانی که نتوانسته بودند پس از کنکور دی ماه مباحث آزمون 7 بهمن را مطالعه کنند یک امکان کمکی در آزمون 7 بهمن اجرا کردیم . دانش آموزان می توانستند به جای سوال های هر درس از نیم سال دوم به سوال های نیم سال اول پاسخ دهند . 

از مجموع 100 هزار دانش آموز تجربی 35 هزار نفر به هر دو بسته پاسخ دادند یعنی هم به سوال های نیم سال دوم و هم به سوال های نیم سال اول پاسخ دادند و بقیه ی دانش آموزان فقط به یکی از دو بسته پاسخ دادند .

نحوه ی محاسبه ی درصد چگونه بود ؟ 

نحوه ی محاسبه ی درصد را به نفع دانش آموزان در نظر گرفتیم .

اگر دانش آموزی فقط به یکی از دو بسته ی ده سوالی پاسخ می داد مخرج کسر را عدد 10 در نظر گرفتیم .

اگر دانش آموزی به هر دوبسته سوال پاسخ می داد مخرج کسر را باز هم به نفع دانش آموزان در نظر گرفتیم یعنی عدد 20 در نظر نظر نگرفتیم بلکه به تعداد سوال هایی در نظر گرفتیم که دانش آموزان پاسخ داده بودند مثلا اگر دانش آموزی از مجموع دو بسته به 13 سوال پاسخ داده بود مخرج کسر برای او عدد 13 در نظر گرفته شده است 


 نتیجه چه می شود و چه تاثیری روی تراز دارد ؟ 

به این ترتیب درصد دانش آموزان بهتر می شود زیرا سوال های نزده برای دانش آموزانی که به هر دو بسته پاسخ داده اند در نظر گرفته نشده است . اما وقتی درصد ها بهتر شده است میانگین نمره ها هم بهتر می شود و در فرمول تراز ، نمره ی تراز دانش آموزان کمی کمتر می شود . درصد بهتر اما تراز کمی کمتر . رتبه ها هم تغییر نمی کند . 

دانش آموزان گرامی این آزمون برای کمک به 65 هزار دانش آموز که در آغاز نیم سال دوم کمی عقب مانده بودند سوال های موازی قرار دادیم . درصد ها بهتر شد . ترازها کمی کمتر شد اما رتبه ها تغییر نکرد . با توجه به این که این آزمون یک آزمون خاص بود و این کمک فقط همین یک بار و به دلیل شرایط خاص برگزاری کنکور دی و عقب ماندن دانش آموزان در ابتدای نیم سال دوم انجام شد و با توجه به این که تغییری در رتبه ها وجود ندارد نیازی به تغییر در محاسبه ها وجود ندارد و جایگاه همه ی دانش آموزان متناسب با توانایی آموزشی ایشان تعیین شده است .

3/26/2023 12:59:52 AM