کاظم قلم چی : کارنامه‌ی تحلیلی کانون برای کنکور دی چیست؟

کارنامه‌ی تحلیلی کانون برای کنکور دی چیست؟ آیا شما هم کارنامه تحلیلی می‌خواهید ؟

کاظم قلم چی : کارنامه‌ی تحلیلی کانون برای کنکور دی چیست؟

کارنامه ی تحلیلی کانون برای کنکور دی چیست؟ آیا شما هم  کارنامه تحلیلی  می خواهید ؟

ابتدا از روی حافظه تان پاسخ هایی را که در جلسه ی کنکور به سوال ها داده اید روی یک برگه می نویسید . هر چه زودتر این کار را انجام دهید بهتر است زیرا دقت شما بیشتر خواهد بود . ممکن است یادتان نباشد به بعضی سوال ها چه جوابی داده اید . مهم نیست از روی حافظه هر چه را به یاد می آورید بنویسید و هر کدام را به یاد نمی آورید دوباره پاسخ دهید. 


کارنامه ی تحلیلی چه شاخص هایی دارد ؟ فایده ی کارنامه ی تحلیلی چیست ؟


اولین شاخص ، شاخص دقت وحافظه : 

اولین شاخص در کارنامه ی تحلیلی مربوط به دقت و حافظه ی  شماست : شما تا چه حد دقیق هستید و  می توانید همان گزینه هایی را که در آزمون اصلی پاسخ داده اید به یاد بیاورید . هر چقدر دقیق تر باشید بعدا ( یعنی وقتی در اسفند ماه کارنامه ی کنکور را دریافت کردید ) کارنامه ی اصلی تان شباهت بیشتری با کارنامه ی تحلیلی خواهد داشت . 


شاخص دوم کارنامه ی تحلیلی چیست و چه کمکی به برنامه ریزی شما در نیم سال دوم می کند ؟ شاخص دوم این است : تشخیص و پاسخ به سوال های ساده :

 آیا سوال های ساده تر هر درس را تشخیص داده اید و به آن ها پاسخ صحیح داده اید . تشخیص سوال های ساده به شما کمک خواهد کرد تا در نیم سال دوم برنامه ریزی بهتری داشته باشیدو در درس هایی که به سوال های ساده تر پاسخ نداده اید بتوانید موفق تر عمل کنید و سوال های ساده تر را از دست ندهید .


شاخص سوم کارنامه ی تحلیلی : دام های آموزشی  

در کنکور دی ماه ، شما در چند دام آموزشی افتاده اید . بهتر است این دام های آموزشی را زودتر متوجه شوید و در نیم سال دوم نکات مربوط به این دام های آموزشی را یاد بگیرید .


شاخص چهارم : کارنامه ی مبحثی :

چهارمین فایده و دستاورد شما در کارنامه ی تحلیلی دریافت کارنامه ی مبحثی است . کارنامه ی مبحثی مشخص می کند شما در کدام مباحث خاموش بوده اید و آن مباحث را سفید گذاشته اید . در کدام مباحث اشتباهاتتان زیاد بوده وکدام مباحث جزء نقاط قوت یا نقاط قوت پایدارتان بوده است . کارنامه ی مبحثی به شما کمک می کند در دوران طلایی نوروز و در نیم سال دوم برنامه ریزی بهتری داشته باشید.


شاخص پنجم :یادگیری از  اشتباهات 

 پنجمین فایده ی کارنامه ی تحلیلی تشخیص اشتباهات شماست . اشتباهات بهترین معلم و راهنمای شما برای بهبود وضعیت و برنامه ریزی برای نیم سال دوم است .


چرا امسال کارنامه ی تحلیلی مهم است ؟ 

در سال های گذشته فقط یک کنکور داشتیم و پس از کنکور درس خواندن دانش آموزان به پایان می رسید اما امسال کنکور دی ماه در میانه ی راه برگزار شده است و نیمه ی دوم نیمه مهم تری برای همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکور است . کارنامه ی تحلیلی کنکور دی به شما کمک می کند تا نیم سال دوم را خیلی بهتر برنامه ریزی کنید و اولویت های درس خواندن خود را به خوبی تشخیص دهید .لطفا یک بار دیگر شاخص های کارنامه ی تحلیلی را مطالعه کنید و به این سوال پاسخ دهید : 


از میان پنج شاخص کارنامه ی تحلیلی کدام شاخص ها برایتان مهم تر است ؟ 

شاخص دقت و حافظه ؟ 

شاخص تشخیص سوال های ساده تر هر درس ؟ و یادگیری ساده تر ها ؟

شاخص تشخیص دام های آموزشی ؟ 

شاخص کارنامه ی مبحثی ؟ 

شاخص تشخیص اشتباهات و تبدیل یادگیری ناقص به کامل ؟

 

توصیه ی پایانی 

هر چه زودتر از روی دفترچه های کنکور دی ماه که در سایت سازمان سنجش بارگذاری شده است، سوال ها را بررسی  و پاسخ هایتان را روی یک برگه یادداشت کنید . از روز یکشنبه 2 بهمن می توانید در سایت کانون پاسخ هایتان را وارد کنید و پس از چند روز کارنامه ی تحلیلی را دریافت کنید . با دریافت کارنامه ی تحلیلی برنامه ریزی بهتری برای نیم سال دوم و دوران طلایی نوروز انجام خواهید داد . 


کاظم قلم چی 

دی ماه 1401

2/4/2023 3:02:09 AM