جغرافی دانان ،...،سفری به شهرهمدان-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات مطالعات احتماعی از درس‌های جغرافی دانان ، نخستین شهرها ،نخستین روستاها ، مورخان و سفری به شهر همدان مطابق آزمون 23 دی برای تکرار بیشتر مطالب گذاشته شده است .

جغرافی دانان ،...،سفری به شهرهمدان-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات مطالعات احتماعی از درس های جغرافی دانان ، نخستین شهرها ،نخستین روستاها ، مورخان و سفری به شهر همدان  مطابق آزمون 23 دی   برای تکرار بیشتر  مطالب گذاشته شده است . 

5/29/2023 8:53:15 AM
Menu