سخنی که سه بارتکرارشد،...،دیداردوست-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات هدیه آسمان از درس‌های سخنی که سه بار تکرارشد ، حرمی با دو گنبد ، نماز در کوهستان و دیدار دوست مطابق آزمون 23 دی برای تکرار بیشتر مطالب گذاشته شده است .

سخنی که سه بارتکرارشد،...،دیداردوست-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات  هدیه آسمان از درس های سخنی که سه بار تکرارشد ، حرمی با دو گنبد ، نماز در کوهستان و دیدار دوست  مطابق آزمون 23 دی   برای تکرار بیشتر  مطالب گذاشته شده است . 

3/23/2023 5:49:28 AM