هوش واستعداد تحلیلی -چهارم - فریده حیدر قره شیران

در فایل زیر سوالات هوش و استعداد تحلیلی برای آمادگی و تمرین بیشتر در آزمون 23 دی گذاشته شده است

هوش واستعداد تحلیلی -چهارم - فریده حیدر قره شیران

در فایل زیر سوالات هوش و استعداد تحلیلی برای آمادگی  و تمرین بیشتر در آزمون 23 دی گذاشته شده است 

فایل های ضمیمه

3/30/2023 4:52:32 AM