انرژی الکتریکی،. . . ، سنگ ها- آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات علوم از فصل‌های انرژی الکتریکی ، گرما و ماده و سنگ‌ها مطابق آزمون 23 دی برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

انرژی الکتریکی،. . . ، سنگ ها- آزمونک-فریده حیدرقره شیران

درفایل زیر نمونه سوالات علوم از فصل های انرژی الکتریکی ، گرما و ماده و سنگ ها  مطابق آزمون 23 دی   برای تمرین و تکرار بیشتر گذاشته شده است .

5/30/2023 12:41:54 PM
Menu