فیلم تحلیل سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته تجربی

ریاضی : علی اصغر شریفی - مصطفی کرمی - سروش موئینی زیست: آرین سیفی - سینا معصوم نیا - محمد حسن مومن زاده فیزیک : حسین میرزایی - امیرحسین برادران شیمی : علی افخمی نیا - محمدعلی مومن زاده

فیلم تحلیل سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته تجربی

ریاضی : علی اصغر شریفی - مصطفی کرمی - سروش موئینی

زیست: آرین سیفی - سینا معصوم نیا - محمد حسن مومن زاده

فیزیک : حسین میرزایی - امیرحسین برادران

شیمی : علی افخمی نیا - محمدعلی مومن زاده 


فایل های ضمیمه

ریاضی | حل سوال 101 تا 105
ریاضی | حل سوالات 106 تا 110
ریاضی | حل سوالات 111 تا 115
ریاضی | حل سوالات 116 تا 120
ریاضی | حل سوالات 121 تا 125
ریاضی | حل سوالات 126 تا 130
زیست | حل سوالات 131 تا 135
زیست | حل سوالات 136 تا 140
زیست | حل سوالات 141 تا 145
زیست | حل سوالات 146 تا 150
زیست | حل سوالات 151 تا 155
زیست | حل سوالات 156 تا 160
زیست | حل سوالات 161 تا 165
زیست | حل سوالات 166 تا 170
زیست | حل سوالات 171 تا 175
زیست | حل سوالات 176 تا 180
فیزیک | حل سوالات 181 تا 185
فیزیک | حل سوالات 186 تا 110
فیزیک | حل سوالات 191 تا 195
فیزیک | حل سوالات 196 تا 200
فیزیک | حل سوالات 201 تا 205
فیزیک | حل سوالات 206 تا 210
شیمی | حل سوالات 211 تا 215
شیمی | حل سوالات 216 تا 219
شیمی | حل سوالات 220 تا 225
شیمی | حل سوالات 226 تا 230
شیمی | حل سوالات 231 تا 235
شیمی | حل سوالات 236 تا 238
شیمی | حل سوالات 239 تا 243
شیمی | حل سوالات 244 تا 245
6/10/2023 5:01:03 AM
Menu