فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر : بهزاد سلطانی

فایل های ضمیمه

سوال 246 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 247 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 248 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 249 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 250 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 251 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 252 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 253 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 254 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 255 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 256 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 257 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 258 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 259 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 260 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 261 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 262 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 263 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 264 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
سوال 265 درس زمین شناسی رشته تجربی کنکور 1401
5/29/2023 10:19:11 AM
Menu